Thông tin tên miền - Whois

Tên miền: nhipsinhhoc.vn
Tình trạng: đã cấp
Máy chủ DNS: nsbak.pavietnam.net
Máy chủ DNS: ns1.pavietnam.vn
Máy chủ DNS: ns2.pavietnam.vn


Vui lòng xem chi tiết thông tin về tên miền .vn tại http://www.vnnic.vn/tenmien/
Tiêu đề:生理节律 | 生理节律图 
Từ khóa:nhip sinh hoc co the nguoi, xem bói ngày sinh, xem boi ngay sinh, bói ngày sinh, boi ngay sinh, xem bói theo ngày sinh, xem boi theo ngay sinh, xem bói qua ngày sinh, xem boi qua ngay sinh, nhịp sinh học, nhip sinh hoc, nhipsinhhoc, chu ky sinh hoc cua nguoi, nhịp sinh học là gì, nhip sinh hoc hom nay, nhip sinh hoc voi suc khoe, nhip sinh hoc cua ban, nhip sinh hoc cua con nguoi, nhip sinh hoc hang ngay, nhip sinh hoc cua co the la gi, nhip sinh hoc 12 cung hoang dao, biorhythm, биоритм, biorritmo, 生理节律, バイオリズム, xem biểu đồ sinh học, xem ngay tot xau, dong ho sinh hoc, phan mem nhip sinh hoc, xem tu vi, cach tinh nhip sinh hoc, sinh hoc, boi nhip sinh hoc, nhip sinh hoc theo thang, bieu do nhip sinh hoc, bói nhịp sinh học, biểu đồ nhịp sinh học, bieu do sinh hoc, xem ngay sinh, xem ngay, xem ngày sinh, xem ngày, tu vi, tử vi, bmi, tính chỉ số bmi, tinh chi so bmi 
Giới thiệu:生理节律 - 生理节律图表告诉你的身体,情绪,智力值 
Nội dung chính:指令; 睡眠节律; 广告; キーボードショートカット:; 快捷键:; Atajos de teclado:; Горячие клавиши:; Keyboard shortcuts:; Phím tắt:; 快捷键:; 广告主页 捐赠 介绍 应用 身高體重指數 阴历 调查 游戏 联系 博客 论坛 日本語 Español Русский English Tiếng Việt 中文 全名 主页 抹去 柏拉图 现在睡觉! o&&a>i-this.helperProportions.width/2&&s+this.helperProportions.height/2>r&&l>n-this.helperProportions.height/2},_intersectsWithPointer:function(t){var e,i,s="x"===this.options.axis||this._isOverAxis(this.positionAbs.top+this.offset.click.top,t.top,t.height),n="y"===this.options.axis||this._isOverAxis(this.positionAbs.left+this.offset.click.left,t.left,t.width),o=s&&n;return o?(e=this._getDragVerticalDirection(),i=this._getDragHorizontalDirection(),this.floating?"right"===i||"down"===e?2:1:e&&("down"===e?2:1)):!1},_intersectsWithSides:function(t){var e=this._isOverAxis(this.positionAbs.top+this.offset.click.top,t.top+t.height/2,t.height),i=this._isOverAxis(this.positionAbs.left+this.offset.click.left,t.left+t.width/2,t.width),s=this._getDragVerticalDirection(),n=this._getDragHorizontalDirection();return this.floating&&n?"right"===n&&i||"left"===n&&!i:s&&("down"===s&&e||"up"===s&&!e)},_getDragVerticalDirection:function(){var t=this.positionAbs.top-this.lastPositionAbs.top;return 0!==t&&(t>0?"down":"up")},_getDragHorizontalDirection:function(){var t=this.positionAbs.left-this.lastPositionAbs.left;return 0!==t&&(t>0?"right":"left")},refresh:function(t){return this._refreshItems(t),this._setHandleClassName(),this.refreshPositions(),this},_connectWith:function(){var t=this.options;return t.connectWith.constructor===String?[t.connectWith]:t.connectWith},_getItemsAsjQuery:function(e){function i(){r.push(this)}var s,n,o,a,r=[],l=[],h=this._connectWith();if(h&&e)for(s=h.length-1;s>=0;s--)for(o=t(h[s],this.document[0]),n=o.length-1;n>=0;n--)a=t.data(o[n],this.widgetFullName),a&&a!==this&&!a.options.disabled&&l.push([t.isFunction(a.options.items)?a.options.items.call(a.element):t(a.options.items,a.element).not(".ui-sortable-helper").not(".ui-sortable-placeholder"),a]);for(l.push([t.isFunction(this.options.items)?this.options.items.call(this.element,null,{options:this.options,item:this.currentItem}):t(this.options.items,this.element).not(".ui-sortable-helper").not(".ui-sortable-placeholder"),this]),s=l.length-1;s>=0;s--)l[s][0].each(i);return t(r)},_removeCurrentsFromItems:function(){var e=this.currentItem.find(":data("+this.widgetName+"-item)");this.items=t.grep(this.items,function(t){for(var i=0;e.length>i;i++)if(e[i]===t.item[0])return!1;return!0})},_refreshItems:function(e){this.items=[],this.containers=[this];var i,s,n,o,a,r,l,h,c=this.items,u=[[t.isFunction(this.options.items)?this.options.items.call(this.element[0],e,{item:this.currentItem}):t(this.options.items,this.element),this]],d=this._connectWith();if(d&&this.ready)for(i=d.length-1;i>=0;i--)for(n=t(d[i],this.document[0]),s=n.length-1;s>=0;s--)o=t.data(n[s],this.widgetFullName),o&&o!==this&&!o.options.disabled&&(u.push([t.isFunction(o.options.items)?o.options.items.call(o.element[0],e,{item:this.currentItem}):t(o.options.items,o.element),o]),this.containers.push(o));for(i=u.length-1;i>=0;i--)for(a=u[i][1],r=u[i][0],s=0,h=r.length;h>s;s++)l=t(r[s]),l.data(this.widgetName+"-item",a),c.push({item:l,instance:a,width:0,height:0,left:0,top:0})},refreshPositions:function(e){this.floating=this.items.length?"x"===this.options.axis||this._isFloating(this.items[0].item):!1,this.offsetParent&&this.helper&&(this.offset.parent=this._getParentOffset());var i,s,n,o;for(i=this.items.length-1;i>=0;i--)s=this.items[i],s.instance!==this.currentContainer&&this.currentContainer&&s.item[0]!==this.currentItem[0]||(n=this.options.toleranceElement?t(this.options.toleranceElement,s.item):s.item,e||(s.width=n.outerWidth(),s.height=n.outerHeight()),o=n.offset(),s.left=o.left,s.top=o.top);if(this.options.custom&&this.options.custom.refreshContainers)this.options.custom.refreshContainers.call(this);else for(i=this.containers.length-1;i>=0;i--)o=this.containers[i].element.offset(),this.containers[i].containerCache.left=o.left,this.containers[i].containerCache.top=o.top,this.containers[i].containerCache.width=this.containers[i].element.outerWidth(),this.containers[i].containerCache.height=this.containers[i].element.outerHeight();return this},_createPlaceholder:function(e){e=e||this;var i,s=e.options;s.placeholder&&s.placeholder.constructor!==String||(i=s.placeholder,s.placeholder={element:function(){var s=e.currentItem[0].nodeName.toLowerCase(),n=t("",e.document[0]);return e._addClass(n,"ui-sortable-placeholder",i||e.currentItem[0].className)._removeClass(n,"ui-sortable-helper"),"tbody"===s?e._createTrPlaceholder(e.currentItem.find("tr").eq(0),t("",e.document[0]).appendTo(n)):"tr"===s?e._createTrPlaceholder(e.currentItem,n):"img"===s&&n.attr("src",e.currentItem.attr("src")),i||n.css("visibility","hidden"),n},update:function(t,n){(!i||s.forcePlaceholderSize)&&(n.height()||n.height(e.currentItem.innerHeight()-parseInt(e.currentItem.css("paddingTop")||0,10)-parseInt(e.currentItem.css("paddingBottom")||0,10)),n.width()||n.width(e.currentItem.innerWidth()-parseInt(e.currentItem.css("paddingLeft")||0,10)-parseInt(e.currentItem.css("paddingRight")||0,10)))}}),e.placeholder=t(s.placeholder.element.call(e.element,e.currentItem)),e.currentItem.after(e.placeholder),s.placeholder.update(e,e.placeholder)},_createTrPlaceholder:function(e,i){var s=this;e.children().each(function(){t(" ",s.document[0]).attr("colspan",t(this).attr("colspan")||1).appendTo(i)})},_contactContainers:function(e){var i,s,n,o,a,r,l,h,c,u,d=null,p=null;for(i=this.containers.length-1;i>=0;i--)if(!t.contains(this.currentItem[0],this.containers[i].element[0]))if(this._intersectsWith(this.containers[i].containerCache)){if(d&&t.contains(this.containers[i].element[0],d.element[0]))continue;d=this.containers[i],p=i}else this.containers[i].containerCache.over&&(this.containers[i]._trigger("out",e,this._uiHash(this)),this.containers[i].containerCache.over=0);if(d)if(1===this.containers.length)this.containers[p].containerCache.over||(this.containers[p]._trigger("over",e,this._uiHash(this)),this.containers[p].containerCache.over=1);else{for(n=1e4,o=null,c=d.floating||this._isFloating(this.currentItem),a=c?"left":"top",r=c?"width":"height",u=c?"pageX":"pageY",s=this.items.length-1;s>=0;s--)t.contains(this.containers[p].element[0],this.items[s].item[0])&&this.items[s].item[0]!==this.currentItem[0]&&(l=this.items[s].item.offset()[a],h=!1,e[u]-l>this.items[s][r]/2&&(h=!0),n>Math.abs(e[u]-l)&&(n=Math.abs(e[u]-l),o=this.items[s],this.direction=h?"up":"down"));if(!o&&!this.options.dropOnEmpty)return;if(this.currentContainer===this.containers[p])return this.currentContainer.containerCache.over||(this.containers[p]._trigger("over",e,this._uiHash()),this.currentContainer.containerCache.over=1),void 0;o?this._rearrange(e,o,null,!0):this._rearrange(e,null,this.containers[p].element,!0),this._trigger("change",e,this._uiHash()),this.containers[p]._trigger("change",e,this._uiHash(this)),this.currentContainer=this.containers[p],this.options.placeholder.update(this.currentContainer,this.placeholder),this.containers[p]._trigger("over",e,this._uiHash(this)),this.containers[p].containerCache.over=1}},_createHelper:function(e){var i=this.options,s=t.isFunction(i.helper)?t(i.helper.apply(this.element[0],[e,this.currentItem])):"clone"===i.helper?this.currentItem.clone():this.currentItem;return s.parents("body").length||t("parent"!==i.appendTo?i.appendTo:this.currentItem[0].parentNode)[0].appendChild(s[0]),s[0]===this.currentItem[0]&&(this._storedCSS={width:this.currentItem[0].style.width,height:this.currentItem[0].style.height,position:this.currentItem.css("position"),top:this.currentItem.css("top"),left:this.currentItem.css("left")}),(!s[0].style.width||i.forceHelperSize)&&s.width(this.currentItem.width()),(!s[0].style.height||i.forceHelperSize)&&s.height(this.currentItem.height()),s},_adjustOffsetFromHelper:function(e){"string"==typeof e&&(e=e.split(" ")),t.isArray(e)&&(e={left:+e[0],top:+e[1]||0}),"left"in e&&(this.offset.click.left=e.left+this.margins.left),"right"in e&&(this.offset.click.left=this.helperProportions.width-e.right+this.margins.left),"top"in e&&(this.offset.click.top=e.top+this.margins.top),"bottom"in e&&(this.offset.click.top=this.helperProportions.height-e.bottom+this.margins.top)},_getParentOffset:function(){this.offsetParent=this.helper.offsetParent();var e=this.offsetParent.offset();return"absolute"===this.cssPosition&&this.scrollParent[0]!==this.document[0]&&t.contains(this.scrollParent[0],this.offsetParent[0])&&(e.left+=this.scrollParent.scrollLeft(),e.top+=this.scrollParent.scrollTop()),(this.offsetParent[0]===this.document[0].body||this.offsetParent[0].tagName&&"html"===this.offsetParent[0].tagName.toLowerCase()&&t.ui.ie)&&(e={top:0,left:0}),{top:e.top+(parseInt(this.offsetParent.css("borderTopWidth"),10)||0),left:e.left+(parseInt(this.offsetParent.css("borderLeftWidth"),10)||0)}},_getRelativeOffset:function(){if("relative"===this.cssPosition){var t=this.currentItem.position();return{top:t.top-(parseInt(this.helper.css("top"),10)||0)+this.scrollParent.scrollTop(),left:t.left-(parseInt(this.helper.css("left"),10)||0)+this.scrollParent.scrollLeft()}}return{top:0,left:0}},_cacheMargins:function(){this.margins={left:parseInt(this.currentItem.css("marginLeft"),10)||0,top:parseInt(this.currentItem.css("marginTop"),10)||0}},_cacheHelperProportions:function(){this.helperProportions={width:this.helper.outerWidth(),height:this.helper.outerHeight()}},_setContainment:function(){var e,i,s,n=this.options;"parent"===n.containment&&(n.containment=this.helper[0].parentNode),("document"===n.containment||"window"===n.containment)&&(this.containment=[0-this.offset.relative.left-this.offset.parent.left,0-this.offset.relative.top-this.offset.parent.top,"document"===n.containment?this.document.width():this.window.width()-this.helperProportions.width-this.margins.left,("document"===n.containment?this.document.height()||document.body.parentNode.scrollHeight:this.window.height()||this.document[0].body.parentNode.scrollHeight)-this.helperProportions.height-this.margins.top]),/^(document|window|parent)$/.test(n.containment)||(e=t(n.containment)[0],i=t(n.containment).offset(),s="hidden"!==t(e).css("overflow"),this.containment=[i.left+(parseInt(t(e).css("borderLeftWidth"),10)||0)+(parseInt(t(e).css("paddingLeft"),10)||0)-this.margins.left,i.top+(parseInt(t(e).css("borderTopWidth"),10)||0)+(parseInt(t(e).css("paddingTop"),10)||0)-this.margins.top,i.left+(s?Math.max(e.scrollWidth,e.offsetWidth):e.offsetWidth)-(parseInt(t(e).css("borderLeftWidth"),10)||0)-(parseInt(t(e).css("paddingRight"),10)||0)-this.helperProportions.width-this.margins.left,i.top+(s?Math.max(e.scrollHeight,e.offsetHeight):e.offsetHeight)-(parseInt(t(e).css("borderTopWidth"),10)||0)-(parseInt(t(e).css("paddingBottom"),10)||0)-this.helperProportions.height-this.margins.top])},_convertPositionTo:function(e,i){i||(i=this.position);var s="absolute"===e?1:-1,n="absolute"!==this.cssPosition||this.scrollParent[0]!==this.document[0]&&t.contains(this.scrollParent[0],this.offsetParent[0])?this.scrollParent:this.offsetParent,o=/(html|body)/i.test(n[0].tagName);return{top:i.top+this.offset.relative.top*s+this.offset.parent.top*s-("fixed"===this.cssPosition?-this.scrollParent.scrollTop():o?0:n.scrollTop())*s,left:i.left+this.offset.relative.left*s+this.offset.parent.left*s-("fixed"===this.cssPosition?-this.scrollParent.scrollLeft():o?0:n.scrollLeft())*s}},_generatePosition:function(e){var i,s,n=this.options,o=e.pageX,a=e.pageY,r="absolute"!==this.cssPosition||this.scrollParent[0]!==this.document[0]&&t.contains(this.scrollParent[0],this.offsetParent[0])?this.scrollParent:this.offsetParent,l=/(html|body)/i.test(r[0].tagName);return"relative"!==this.cssPosition||this.scrollParent[0]!==this.document[0]&&this.scrollParent[0]!==this.offsetParent[0]||(this.offset.relative=this._getRelativeOffset()),this.originalPosition&&(this.containment&&(e.pageX-this.offset.click.leftthis.containment[3]&&(a=this.containment[3]+this.offset.click.top)),n.grid&&(i=this.originalPageY+Math.round((a-this.originalPageY)/n.grid[1])*n.grid[1],a=this.containment?i-this.offset.click.top>=this.containment[1]&&i-this.offset.click.top=this.containment[1]?i-n.grid[1]:i+n.grid[1]:i,s=this.originalPageX+Math.round((o-this.originalPageX)/n.grid[0])*n.grid[0],o=this.containment?s-this.offset.click.left>=this.containment[0]&&s-this.offset.click.left=this.containment[0]?s-n.grid[0]:s+n.grid[0]:s)),{top:a-this.offset.click.top-this.offset.relative.top-this.offset.parent.top+("fixed"===this.cssPosition?-this.scrollParent.scrollTop():l?0:r.scrollTop()),left:o-this.offset.click.left-this.offset.relative.left-this.offset.parent.left+("fixed"===this.cssPosition?-this.scrollParent.scrollLeft():l?0:r.scrollLeft())}},_rearrange:function(t,e,i,s){i?i[0].appendChild(this.placeholder[0]):e.item[0].parentNode.insertBefore(this.placeholder[0],"down"===this.direction?e.item[0]:e.item[0].nextSibling),this.counter=this.counter?++this.counter:1;var n=this.counter;this._delay(function(){n===this.counter&&this.refreshPositions(!s)})},_clear:function(t,e){function i(t,e,i){return function(s){i._trigger(t,s,e._uiHash(e))}}this.reverting=!1;var s,n=[];if(!this._noFinalSort&&this.currentItem.parent().length&&this.placeholder.before(this.currentItem),this._noFinalSort=null,this.helper[0]===this.currentItem[0]){for(s in this._storedCSS)("auto"===this._storedCSS[s]||"static"===this._storedCSS[s])&&(this._storedCSS[s]="");this.currentItem.css(this._storedCSS),this._removeClass(this.currentItem,"ui-sortable-helper")}else this.currentItem.show();for(this.fromOutside&&!e&&n.push(function(t){this._trigger("receive",t,this._uiHash(this.fromOutside))}),!this.fromOutside&&this.domPosition.prev===this.currentItem.prev().not(".ui-sortable-helper")[0]&&this.domPosition.parent===this.currentItem.parent()[0]||e||n.push(function(t){this._trigger("update",t,this._uiHash())}),this!==this.currentContainer&&(e||(n.push(function(t){this._trigger("remove",t,this._uiHash())}),n.push(function(t){return function(e){t._trigger("receive",e,this._uiHash(this))}}.call(this,this.currentContainer)),n.push(function(t){return function(e){t._trigger("update",e,this._uiHash(this))}}.call(this,this.currentContainer)))),s=this.containers.length-1;s>=0;s--)e||n.push(i("deactivate",this,this.containers[s])),this.containers[s].containerCache.over&&(n.push(i("out",this,this.containers[s])),this.containers[s].containerCache.over=0);if(this.storedCursor&&(this.document.find("body").css("cursor",this.storedCursor),this.storedStylesheet.remove()),this._storedOpacity&&this.helper.css("opacity",this._storedOpacity),this._storedZIndex&&this.helper.css("zIndex","auto"===this._storedZIndex?"":this._storedZIndex),this.dragging=!1,e||this._trigger("beforeStop",t,this._uiHash()),this.placeholder[0].parentNode.removeChild(this.placeholder[0]),this.cancelHelperRemoval||(this.helper[0]!==this.currentItem[0]&&this.helper.remove(),this.helper=null),!e){for(s=0;n.length>s;s++)n[s].call(this,t);this._trigger("stop",t,this._uiHash())}return this.fromOutside=!1,!this.cancelHelperRemoval},_trigger:function(){t.Widget.prototype._trigger.apply(this,arguments)===!1&&this.cancel()},_uiHash:function(e){var i=e||this;return{helper:i.helper,placeholder:i.placeholder||t([]),position:i.position,originalPosition:i.originalPosition,offset:i.positionAbs,item:i.currentItem,sender:e?e.element:null}}}),t.widget("ui.accordion",{version:"1.12.1",options:{active:0,animate:{},classes:{"ui-accordion-header":"ui-corner-top","ui-accordion-header-collapsed":"ui-corner-all","ui-accordion-content":"ui-corner-bottom"},collapsible:!1,event:"click",header:"> li > :first-child, > :not(li):even",heightStyle:"auto",icons:{activeHeader:"ui-icon-triangle-1-s",header:"ui-icon-triangle-1-e"},activate:null,beforeActivate:null},hideProps:{borderTopWidth:"hide",borderBottomWidth:"hide",paddingTop:"hide",paddingBottom:"hide",height:"hide"},showProps:{borderTopWidth:"show",borderBottomWidth:"show",paddingTop:"show",paddingBottom:"show",height:"show"},_create:function(){var e=this.options;this.prevShow=this.prevHide=t(),this._addClass("ui-accordion","ui-widget ui-helper-reset"),this.element.attr("role","tablist"),e.collapsible||e.active!==!1&&null!=e.active||(e.active=0),this._processPanels(),0>e.active&&(e.active+=this.headers.length),this._refresh()},_getCreateEventData:function(){return{header:this.active,panel:this.active.length?this.active.next():t()}},_createIcons:function(){var e,i,s=this.options.icons;s&&(e=t(""),this._addClass(e,"ui-accordion-header-icon","ui-icon "+s.header),e.prependTo(this.headers),i=this.active.children(".ui-accordion-header-icon"),this._removeClass(i,s.header)._addClass(i,null,s.activeHeader)._addClass(this.headers,"ui-accordion-icons"))},_destroyIcons:function(){this._removeClass(this.headers,"ui-accordion-icons"),this.headers.children(".ui-accordion-header-icon").remove()},_destroy:function(){var t;this.element.removeAttr("role"),this.headers.removeAttr("role aria-expanded aria-selected aria-controls tabIndex").removeUniqueId(),this._destroyIcons(),t=this.headers.next().css("display","").removeAttr("role aria-hidden aria-labelledby").removeUniqueId(),"content"!==this.options.heightStyle&&t.css("height","")},_setOption:function(t,e){return"active"===t?(this._activate(e),void 0):("event"===t&&(this.options.event&&this._off(this.headers,this.options.event),this._setupEvents(e)),this._super(t,e),"collapsible"!==t||e||this.options.active!==!1||this._activate(0),"icons"===t&&(this._destroyIcons(),e&&this._createIcons()),void 0)},_setOptionDisabled:function(t){this._super(t),this.element.attr("aria-disabled",t),this._toggleClass(null,"ui-state-disabled",!!t),this._toggleClass(this.headers.add(this.headers.next()),null,"ui-state-disabled",!!t)},_keydown:function(e){if(!e.altKey&&!e.ctrlKey){var i=t.ui.keyCode,s=this.headers.length,n=this.headers.index(e.target),o=!1;switch(e.keyCode){case i.RIGHT:case i.DOWN:o=this.headers[(n+1)%s];break;case i.LEFT:case i.UP:o=this.headers[(n-1+s)%s];break;case i.SPACE:case i.ENTER:this._eventHandler(e);break;case i.HOME:o=this.headers[0];break;case i.END:o=this.headers[s-1]}o&&(t(e.target).attr("tabIndex",-1),t(o).attr("tabIndex",0),t(o).trigger("focus"),e.preventDefault())}},_panelKeyDown:function(e){e.keyCode===t.ui.keyCode.UP&&e.ctrlKey&&t(e.currentTarget).prev().trigger("focus")},refresh:function(){var e=this.options;this._processPanels(),e.active===!1&&e.collapsible===!0||!this.headers.length?(e.active=!1,this.active=t()):e.active===!1?this._activate(0):this.active.length&&!t.contains(this.element[0],this.active[0])?this.headers.length===this.headers.find(".ui-state-disabled").length?(e.active=!1,this.active=t()):this._activate(Math.max(0,e.active-1)):e.active=this.headers.index(this.active),this._destroyIcons(),this._refresh()},_processPanels:function(){var t=this.headers,e=this.panels;this.headers=this.element.find(this.options.header),this._addClass(this.headers,"ui-accordion-header ui-accordion-header-collapsed","ui-state-default"),this.panels=this.headers.next().filter(":not(.ui-accordion-content-active)").hide(),this._addClass(this.panels,"ui-accordion-content","ui-helper-reset ui-widget-content"),e&&(this._off(t.not(this.headers)),this._off(e.not(this.panels)))},_refresh:function(){var e,i=this.options,s=i.heightStyle,n=this.element.parent();this.active=this._findActive(i.active),this._addClass(this.active,"ui-accordion-header-active","ui-state-active")._removeClass(this.active,"ui-accordion-header-collapsed"),this._addClass(this.active.next(),"ui-accordion-content-active"),this.active.next().show(),this.headers.attr("role","tab").each(function(){var e=t(this),i=e.uniqueId().attr("id"),s=e.next(),n=s.uniqueId().attr("id");e.attr("aria-controls",n),s.attr("aria-labelledby",i)}).next().attr("role","tabpanel"),this.headers.not(this.active).attr({"aria-selected":"false","aria-expanded":"false",tabIndex:-1}).next().attr({"aria-hidden":"true"}).hide(),this.active.length?this.active.attr({"aria-selected":"true","aria-expanded":"true",tabIndex:0}).next().attr({"aria-hidden":"false"}):this.headers.eq(0).attr("tabIndex",0),this._createIcons(),this._setupEvents(i.event),"fill"===s?(e=n.height(),this.element.siblings(":visible").each(function(){var i=t(this),s=i.css("position");"absolute"!==s&&"fixed"!==s&&(e-=i.outerHeight(!0))}),this.headers.each(function(){e-=t(this).outerHeight(!0)}),this.headers.next().each(function(){t(this).height(Math.max(0,e-t(this).innerHeight()+t(this).height()))}).css("overflow","auto")):"auto"===s&&(e=0,this.headers.next().each(function(){var i=t(this).is(":visible");i||t(this).show(),e=Math.max(e,t(this).css("height","").height()),i||t(this).hide()}).height(e))},_activate:function(e){var i=this._findActive(e)[0];i!==this.active[0]&&(i=i||this.active[0],this._eventHandler({target:i,currentTarget:i,preventDefault:t.noop}))},_findActive:function(e){return"number"==typeof e?this.headers.eq(e):t()},_setupEvents:function(e){var i={keydown:"_keydown"};e&&t.each(e.split(" "),function(t,e){i[e]="_eventHandler"}),this._off(this.headers.add(this.headers.next())),this._on(this.headers,i),this._on(this.headers.next(),{keydown:"_panelKeyDown"}),this._hoverable(this.headers),this._focusable(this.headers)},_eventHandler:function(e){var i,s,n=this.options,o=this.active,a=t(e.currentTarget),r=a[0]===o[0],l=r&&n.collapsible,h=l?t():a.next(),c=o.next(),u={oldHeader:o,oldPanel:c,newHeader:l?t():a,newPanel:h};e.preventDefault(),r&&!n.collapsible||this._trigger("beforeActivate",e,u)===!1||(n.active=l?!1:this.headers.index(a),this.active=r?t():a,this._toggle(u),this._removeClass(o,"ui-accordion-header-active","ui-state-active"),n.icons&&(i=o.children(".ui-accordion-header-icon"),this._removeClass(i,null,n.icons.activeHeader)._addClass(i,null,n.icons.header)),r||(this._removeClass(a,"ui-accordion-header-collapsed")._addClass(a,"ui-accordion-header-active","ui-state-active"),n.icons&&(s=a.children(".ui-accordion-header-icon"),this._removeClass(s,null,n.icons.header)._addClass(s,null,n.icons.activeHeader)),this._addClass(a.next(),"ui-accordion-content-active")))},_toggle:function(e){var i=e.newPanel,s=this.prevShow.length?this.prevShow:e.oldPanel;this.prevShow.add(this.prevHide).stop(!0,!0),this.prevShow=i,this.prevHide=s,this.options.animate?this._animate(i,s,e):(s.hide(),i.show(),this._toggleComplete(e)),s.attr({"aria-hidden":"true"}),s.prev().attr({"aria-selected":"false","aria-expanded":"false"}),i.length&&s.length?s.prev().attr({tabIndex:-1,"aria-expanded":"false"}):i.length&&this.headers.filter(function(){return 0===parseInt(t(this).attr("tabIndex"),10)}).attr("tabIndex",-1),i.attr("aria-hidden","false").prev().attr({"aria-selected":"true","aria-expanded":"true",tabIndex:0})},_animate:function(t,e,i){var s,n,o,a=this,r=0,l=t.css("box-sizing"),h=t.length&&(!e.length||t.index()=96&&105>=e.keyCode?""+(e.keyCode-96):String.fromCharCode(e.keyCode),clearTimeout(this.filterTimer),n===s?o=!0:n=s+n,i=this._filterMenuItems(n),i=o&&-1!==i.index(this.active.next())?this.active.nextAll(".ui-menu-item"):i,i.length||(n=String.fromCharCode(e.keyCode),i=this._filterMenuItems(n)),i.length?(this.focus(e,i),this.previousFilter=n,this.filterTimer=this._delay(function(){delete this.previousFilter},1e3)):delete this.previousFilter}a&&e.preventDefault()},_activate:function(t){this.active&&!this.active.is(".ui-state-disabled")&&(this.active.children("[aria-haspopup='true']").length?this.expand(t):this.select(t))},refresh:function(){var e,i,s,n,o,a=this,r=this.options.icons.submenu,l=this.element.find(this.options.menus);this._toggleClass("ui-menu-icons",null,!!this.element.find(".ui-icon").length),s=l.filter(":not(.ui-menu)").hide().attr({role:this.options.role,"aria-hidden":"true","aria-expanded":"false"}).each(function(){var e=t(this),i=e.prev(),s=t("").data("ui-menu-submenu-caret",!0);a._addClass(s,"ui-menu-icon","ui-icon "+r),i.attr("aria-haspopup","true").prepend(s),e.attr("aria-labelledby",i.attr("id"))}),this._addClass(s,"ui-menu","ui-widget ui-widget-content ui-front"),e=l.add(this.element),i=e.find(this.options.items),i.not(".ui-menu-item").each(function(){var e=t(this);a._isDivider(e)&&a._addClass(e,"ui-menu-divider","ui-widget-content")}),n=i.not(".ui-menu-item, .ui-menu-divider"),o=n.children().not(".ui-menu").uniqueId().attr({tabIndex:-1,role:this._itemRole()}),this._addClass(n,"ui-menu-item")._addClass(o,"ui-menu-item-wrapper"),i.filter(".ui-state-disabled").attr("aria-disabled","true"),this.active&&!t.contains(this.element[0],this.active[0])&&this.blur()},_itemRole:function(){return{menu:"menuitem",listbox:"option"}[this.options.role]},_setOption:function(t,e){if("icons"===t){var i=this.element.find(".ui-menu-icon");this._removeClass(i,null,this.options.icons.submenu)._addClass(i,null,e.submenu)}this._super(t,e)},_setOptionDisabled:function(t){this._super(t),this.element.attr("aria-disabled",t+""),this._toggleClass(null,"ui-state-disabled",!!t)},focus:function(t,e){var i,s,n;this.blur(t,t&&"focus"===t.type),this._scrollIntoView(e),this.active=e.first(),s=this.active.children(".ui-menu-item-wrapper"),this._addClass(s,null,"ui-state-active"),this.options.role&&this.element.attr("aria-activedescendant",s.attr("id")),n=this.active.parent().closest(".ui-menu-item").children(".ui-menu-item-wrapper"),this._addClass(n,null,"ui-state-active"),t&&"keydown"===t.type?this._close():this.timer=this._delay(function(){this._close()},this.delay),i=e.children(".ui-menu"),i.length&&t&&/^mouse/.test(t.type)&&this._startOpening(i),this.activeMenu=e.parent(),this._trigger("focus",t,{item:e})},_scrollIntoView:function(e){var i,s,n,o,a,r;this._hasScroll()&&(i=parseFloat(t.css(this.activeMenu[0],"borderTopWidth"))||0,s=parseFloat(t.css(this.activeMenu[0],"paddingTop"))||0,n=e.offset().top-this.activeMenu.offset().top-i-s,o=this.activeMenu.scrollTop(),a=this.activeMenu.height(),r=e.outerHeight(),0>n?this.activeMenu.scrollTop(o+n):n+r>a&&this.activeMenu.scrollTop(o+n-a+r))},blur:function(t,e){e||clearTimeout(this.timer),this.active&&(this._removeClass(this.active.children(".ui-menu-item-wrapper"),null,"ui-state-active"),this._trigger("blur",t,{item:this.active}),this.active=null)},_startOpening:function(t){clearTimeout(this.timer),"true"===t.attr("aria-hidden")&&(this.timer=this._delay(function(){this._close(),this._open(t)},this.delay))},_open:function(e){var i=t.extend({of:this.active},this.options.position);clearTimeout(this.timer),this.element.find(".ui-menu").not(e.parents(".ui-menu")).hide().attr("aria-hidden","true"),e.show().removeAttr("aria-hidden").attr("aria-expanded","true").position(i)},collapseAll:function(e,i){clearTimeout(this.timer),this.timer=this._delay(function(){var s=i?this.element:t(e&&e.target).closest(this.element.find(".ui-menu"));s.length||(s=this.element),this._close(s),this.blur(e),this._removeClass(s.find(".ui-state-active"),null,"ui-state-active"),this.activeMenu=s},this.delay)},_close:function(t){t||(t=this.active?this.active.parent():this.element),t.find(".ui-menu").hide().attr("aria-hidden","true").attr("aria-expanded","false")},_closeOnDocumentClick:function(e){return!t(e.target).closest(".ui-menu").length},_isDivider:function(t){return!/[^\-\u2014\u2013\s]/.test(t.text())},collapse:function(t){var e=this.active&&this.active.parent().closest(".ui-menu-item",this.element);e&&e.length&&(this._close(),this.focus(t,e))},expand:function(t){var e=this.active&&this.active.children(".ui-menu ").find(this.options.items).first();e&&e.length&&(this._open(e.parent()),this._delay(function(){this.focus(t,e)}))},next:function(t){this._move("next","first",t)},previous:function(t){this._move("prev","last",t)},isFirstItem:function(){return this.active&&!this.active.prevAll(".ui-menu-item").length},isLastItem:function(){return this.active&&!this.active.nextAll(".ui-menu-item").length},_move:function(t,e,i){var s;this.active&&(s="first"===t||"last"===t?this.active["first"===t?"prevAll":"nextAll"](".ui-menu-item").eq(-1):this.active[t+"All"](".ui-menu-item").eq(0)),s&&s.length&&this.active||(s=this.activeMenu.find(this.options.items)[e]()),this.focus(i,s)},nextPage:function(e){var i,s,n;return this.active?(this.isLastItem()||(this._hasScroll()?(s=this.active.offset().top,n=this.element.height(),this.active.nextAll(".ui-menu-item").each(function(){return i=t(this),0>i.offset().top-s-n}),this.focus(e,i)):this.focus(e,this.activeMenu.find(this.options.items)[this.active?"last":"first"]())),void 0):(this.next(e),void 0)},previousPage:function(e){var i,s,n;return this.active?(this.isFirstItem()||(this._hasScroll()?(s=this.active.offset().top,n=this.element.height(),this.active.prevAll(".ui-menu-item").each(function(){return i=t(this),i.offset().top-s+n>0}),this.focus(e,i)):this.focus(e,this.activeMenu.find(this.options.items).first())),void 0):(this.next(e),void 0)},_hasScroll:function(){return this.element.outerHeight()1?" results are":" result is")+" available, use up and down arrow keys to navigate."}}},__response:function(e){var i;this._superApply(arguments),this.options.disabled||this.cancelSearch||(i=e&&e.length?this.options.messages.results(e.length):this.options.messages.noResults,this.liveRegion.children().hide(),t("").text(i).appendTo(this.liveRegion))}}),t.ui.autocomplete;var d=/ui-corner-([a-z]){2,6}/g;t.widget("ui.controlgroup",{version:"1.12.1",defaultElement:"",options:{direction:"horizontal",disabled:null,onlyVisible:!0,items:{button:"input[type=button], input[type=submit], input[type=reset], button, a",controlgroupLabel:".ui-controlgroup-label",checkboxradio:"input[type='checkbox'], input[type='radio']",selectmenu:"select",spinner:".ui-spinner-input"}},_create:function(){this._enhance()},_enhance:function(){this.element.attr("role","toolbar"),this.refresh()},_destroy:function(){this._callChildMethod("destroy"),this.childWidgets.removeData("ui-controlgroup-data"),this.element.removeAttr("role"),this.options.items.controlgroupLabel&&this.element.find(this.options.items.controlgroupLabel).find(".ui-controlgroup-label-contents").contents().unwrap()},_initWidgets:function(){var e=this,i=[];t.each(this.options.items,function(s,n){var o,a={};return n?"controlgroupLabel"===s?(o=e.element.find(n),o.each(function(){var e=t(this);e.children(".ui-controlgroup-label-contents").length||e.contents().wrapAll("")}),e._addClass(o,null,"ui-widget ui-widget-content ui-state-default"),i=i.concat(o.get()),void 0):(t.fn[s]&&(a=e["_"+s+"Options"]?e["_"+s+"Options"]("middle"):{classes:{}},e.element.find(n).each(function(){var n=t(this),o=n[s]("instance"),r=t.widget.extend({},a);if("button"!==s||!n.parent(".ui-spinner").length){o||(o=n[s]()[s]("instance")),o&&(r.classes=e._resolveClassesValues(r.classes,o)),n[s](r);var l=n[s]("widget");t.data(l[0],"ui-controlgroup-data",o?o:n[s]("instance")),i.push(l[0])}})),void 0):void 0}),this.childWidgets=t(t.unique(i)),this._addClass(this.childWidgets,"ui-controlgroup-item")},_callChildMethod:function(e){this.childWidgets.each(function(){var i=t(this),s=i.data("ui-controlgroup-data");s&&s[e]&&s[e]()})},_updateCornerClass:function(t,e){var i="ui-corner-top ui-corner-bottom ui-corner-left ui-corner-right ui-corner-all",s=this._buildSimpleOptions(e,"label").classes.label;this._removeClass(t,null,i),this._addClass(t,null,s)},_buildSimpleOptions:function(t,e){var i="vertical"===this.options.direction,s={classes:{}};return s.classes[e]={middle:"",first:"ui-corner-"+(i?"top":"left"),last:"ui-corner-"+(i?"bottom":"right"),only:"ui-corner-all"}[t],s},_spinnerOptions:function(t){var e=this._buildSimpleOptions(t,"ui-spinner");return e.classes["ui-spinner-up"]="",e.classes["ui-spinner-down"]="",e},_buttonOptions:function(t){return this._buildSimpleOptions(t,"ui-button")},_checkboxradioOptions:function(t){return this._buildSimpleOptions(t,"ui-checkboxradio-label")},_selectmenuOptions:function(t){var e="vertical"===this.options.direction;return{width:e?"auto":!1,classes:{middle:{"ui-selectmenu-button-open":"","ui-selectmenu-button-closed":""},first:{"ui-selectmenu-button-open":"ui-corner-"+(e?"top":"tl"),"ui-selectmenu-button-closed":"ui-corner-"+(e?"top":"left")},last:{"ui-selectmenu-button-open":e?"":"ui-corner-tr","ui-selectmenu-button-closed":"ui-corner-"+(e?"bottom":"right")},only:{"ui-selectmenu-button-open":"ui-corner-top","ui-selectmenu-button-closed":"ui-corner-all"}}[t]}},_resolveClassesValues:function(e,i){var s={};return t.each(e,function(n){var o=i.options.classes[n]||"";o=t.trim(o.replace(d,"")),s[n]=(o+" "+e[n]).replace(/\s+/g," ")}),s},_setOption:function(t,e){return"direction"===t&&this._removeClass("ui-controlgroup-"+this.options.direction),this._super(t,e),"disabled"===t?(this._callChildMethod(e?"disable":"enable"),void 0):(this.refresh(),void 0)},refresh:function(){var e,i=this;this._addClass("ui-controlgroup ui-controlgroup-"+this.options.direction),"horizontal"===this.options.direction&&this._addClass(null,"ui-helper-clearfix"),this._initWidgets(),e=this.childWidgets,this.options.onlyVisible&&(e=e.filter(":visible")),e.length&&(t.each(["first","last"],function(t,s){var n=e[s]().data("ui-controlgroup-data");if(n&&i["_"+n.widgetName+"Options"]){var o=i["_"+n.widgetName+"Options"](1===e.length?"only":s);o.classes=i._resolveClassesValues(o.classes,n),n.element[n.widgetName](o)}else i._updateCornerClass(e[s](),s)}),this._callChildMethod("refresh"))}}),t.widget("ui.checkboxradio",[t.ui.formResetMixin,{version:"1.12.1",options:{disabled:null,label:null,icon:!0,classes:{"ui-checkboxradio-label":"ui-corner-all","ui-checkboxradio-icon":"ui-corner-all"}},_getCreateOptions:function(){var e,i,s=this,n=this._super()||{};return this._readType(),i=this.element.labels(),this.label=t(i[i.length-1]),this.label.length||t.error("No label found for checkboxradio widget"),this.originalLabel="",this.label.contents().not(this.element[0]).each(function(){s.originalLabel+=3===this.nodeType?t(this).text():this.outerHTML}),this.originalLabel&&(n.label=this.originalLabel),e=this.element[0].disabled,null!=e&&(n.disabled=e),n},_create:function(){var t=this.element[0].checked;this._bindFormResetHandler(),null==this.options.disabled&&(this.options.disabled=this.element[0].disabled),this._setOption("disabled",this.options.disabled),this._addClass("ui-checkboxradio","ui-helper-hidden-accessible"),this._addClass(this.label,"ui-checkboxradio-label","ui-button ui-widget"),"radio"===this.type&&this._addClass(this.label,"ui-checkboxradio-radio-label"),this.options.label&&this.options.label!==this.originalLabel?this._updateLabel():this.originalLabel&&(this.options.label=this.originalLabel),this._enhance(),t&&(this._addClass(this.label,"ui-checkboxradio-checked","ui-state-active"),this.icon&&this._addClass(this.icon,null,"ui-state-hover")),this._on({change:"_toggleClasses",focus:function(){this._addClass(this.label,null,"ui-state-focus ui-visual-focus")},blur:function(){this._removeClass(this.label,null,"ui-state-focus ui-visual-focus")}})},_readType:function(){var e=this.element[0].nodeName.toLowerCase();this.type=this.element[0].type,"input"===e&&/radio|checkbox/.test(this.type)||t.error("Can't create checkboxradio on element.nodeName="+e+" and element.type="+this.type)},_enhance:function(){this._updateIcon(this.element[0].checked)},widget:function(){return this.label},_getRadioGroup:function(){var e,i=this.element[0].name,s="input[name='"+t.ui.escapeSelector(i)+"']";return i?(e=this.form.length?t(this.form[0].elements).filter(s):t(s).filter(function(){return 0===t(this).form().length}),e.not(this.element)):t([])},_toggleClasses:function(){var e=this.element[0].checked;this._toggleClass(this.label,"ui-checkboxradio-checked","ui-state-active",e),this.options.icon&&"checkbox"===this.type&&this._toggleClass(this.icon,null,"ui-icon-check ui-state-checked",e)._toggleClass(this.icon,null,"ui-icon-blank",!e),"radio"===this.type&&this._getRadioGroup().each(function(){var e=t(this).checkboxradio("instance");e&&e._removeClass(e.label,"ui-checkboxradio-checked","ui-state-active")})},_destroy:function(){this._unbindFormResetHandler(),this.icon&&(this.icon.remove(),this.iconSpace.remove())},_setOption:function(t,e){return"label"!==t||e?(this._super(t,e),"disabled"===t?(this._toggleClass(this.label,null,"ui-state-disabled",e),this.element[0].disabled=e,void 0):(this.refresh(),void 0)):void 0},_updateIcon:function(e){var i="ui-icon ui-icon-background ";this.options.icon?(this.icon||(this.icon=t(""),this.iconSpace=t(" "),this._addClass(this.iconSpace,"ui-checkboxradio-icon-space")),"checkbox"===this.type?(i+=e?"ui-icon-check ui-state-checked":"ui-icon-blank",this._removeClass(this.icon,null,e?"ui-icon-blank":"ui-icon-check")):i+="ui-icon-blank",this._addClass(this.icon,"ui-checkboxradio-icon",i),e||this._removeClass(this.icon,null,"ui-icon-check ui-state-checked"),this.icon.prependTo(this.label).after(this.iconSpace)):void 0!==this.icon&&(this.icon.remove(),this.iconSpace.remove(),delete this.icon)},_updateLabel:function(){var t=this.label.contents().not(this.element[0]);this.icon&&(t=t.not(this.icon[0])),this.iconSpace&&(t=t.not(this.iconSpace[0])),t.remove(),this.label.append(this.options.label)},refresh:function(){var t=this.element[0].checked,e=this.element[0].disabled;this._updateIcon(t),this._toggleClass(this.label,"ui-checkboxradio-checked","ui-state-active",t),null!==this.options.label&&this._updateLabel(),e!==this.options.disabled&&this._setOptions({disabled:e})}}]),t.ui.checkboxradio,t.widget("ui.button",{version:"1.12.1",defaultElement:"",options:{classes:{"ui-button":"ui-corner-all"},disabled:null,icon:null,iconPosition:"beginning",label:null,showLabel:!0},_getCreateOptions:function(){var t,e=this._super()||{};return this.isInput=this.element.is("input"),t=this.element[0].disabled,null!=t&&(e.disabled=t),this.originalLabel=this.isInput?this.element.val():this.element.html(),this.originalLabel&&(e.label=this.originalLabel),e},_create:function(){!this.option.showLabel&!this.options.icon&&(this.options.showLabel=!0),null==this.options.disabled&&(this.options.disabled=this.element[0].disabled||!1),this.hasTitle=!!this.element.attr("title"),this.options.label&&this.options.label!==this.originalLabel&&(this.isInput?this.element.val(this.options.label):this.element.html(this.options.label)),this._addClass("ui-button","ui-widget"),this._setOption("disabled",this.options.disabled),this._enhance(),this.element.is("a")&&this._on({keyup:function(e){e.keyCode===t.ui.keyCode.SPACE&&(e.preventDefault(),this.element[0].click?this.element[0].click():this.element.trigger("click"))}})},_enhance:function(){this.element.is("button")||this.element.attr("role","button"),this.options.icon&&(this._updateIcon("icon",this.options.icon),this._updateTooltip())},_updateTooltip:function(){this.title=this.element.attr("title"),this.options.showLabel||this.title||this.element.attr("title",this.options.label)},_updateIcon:function(e,i){var s="iconPosition"!==e,n=s?this.options.iconPosition:i,o="top"===n||"bottom"===n;this.icon?s&&this._removeClass(this.icon,null,this.options.icon):(this.icon=t(""),this._addClass(this.icon,"ui-button-icon","ui-icon"),this.options.showLabel||this._addClass("ui-button-icon-only")),s&&this._addClass(this.icon,null,i),this._attachIcon(n),o?(this._addClass(this.icon,null,"ui-widget-icon-block"),this.iconSpace&&this.iconSpace.remove()):(this.iconSpace||(this.iconSpace=t(" "),this._addClass(this.iconSpace,"ui-button-icon-space")),this._removeClass(this.icon,null,"ui-wiget-icon-block"),this._attachIconSpace(n))},_destroy:function(){this.element.removeAttr("role"),this.icon&&this.icon.remove(),this.iconSpace&&this.iconSpace.remove(),this.hasTitle||this.element.removeAttr("title")},_attachIconSpace:function(t){this.icon[/^(?:end|bottom)/.test(t)?"before":"after"](this.iconSpace)},_attachIcon:function(t){this.element[/^(?:end|bottom)/.test(t)?"append":"prepend"](this.icon)},_setOptions:function(t){var e=void 0===t.showLabel?this.options.showLabel:t.showLabel,i=void 0===t.icon?this.options.icon:t.icon;e||i||(t.showLabel=!0),this._super(t)},_setOption:function(t,e){"icon"===t&&(e?this._updateIcon(t,e):this.icon&&(this.icon.remove(),this.iconSpace&&this.iconSpace.remove())),"iconPosition"===t&&this._updateIcon(t,e),"showLabel"===t&&(this._toggleClass("ui-button-icon-only",null,!e),this._updateTooltip()),"label"===t&&(this.isInput?this.element.val(e):(this.element.html(e),this.icon&&(this._attachIcon(this.options.iconPosition),this._attachIconSpace(this.options.iconPosition)))),this._super(t,e),"disabled"===t&&(this._toggleClass(null,"ui-state-disabled",e),this.element[0].disabled=e,e&&this.element.blur())},refresh:function(){var t=this.element.is("input, button")?this.element[0].disabled:this.element.hasClass("ui-button-disabled");t!==this.options.disabled&&this._setOptions({disabled:t}),this._updateTooltip()}}),t.uiBackCompat!==!1&&(t.widget("ui.button",t.ui.button,{options:{text:!0,icons:{primary:null,secondary:null}},_create:function(){this.options.showLabel&&!this.options.text&&(this.options.showLabel=this.options.text),!this.options.showLabel&&this.options.text&&(this.options.text=this.options.showLabel),this.options.icon||!this.options.icons.primary&&!this.options.icons.secondary?this.options.icon&&(this.options.icons.primary=this.options.icon):this.options.icons.primary?this.options.icon=this.options.icons.primary:(this.options.icon=this.options.icons.secondary,this.options.iconPosition="end"),this._super()},_setOption:function(t,e){return"text"===t?(this._super("showLabel",e),void 0):("showLabel"===t&&(this.options.text=e),"icon"===t&&(this.options.icons.primary=e),"icons"===t&&(e.primary?(this._super("icon",e.primary),this._super("iconPosition","beginning")):e.secondary&&(this._super("icon",e.secondary),this._super("iconPosition","end"))),this._superApply(arguments),void 0)}}),t.fn.button=function(e){return function(){return!this.length||this.length&&"INPUT"!==this[0].tagName||this.length&&"INPUT"===this[0].tagName&&"checkbox"!==this.attr("type")&&"radio"!==this.attr("type")?e.apply(this,arguments):(t.ui.checkboxradio||t.error("Checkboxradio widget missing"),0===arguments.length?this.checkboxradio({icon:!1}):this.checkboxradio.apply(this,arguments))}}(t.fn.button),t.fn.buttonset=function(){return t.ui.controlgroup||t.error("Controlgroup widget missing"),"option"===arguments[0]&&"items"===arguments[1]&&arguments[2]?this.controlgroup.apply(this,[arguments[0],"items.button",arguments[2]]):"option"===arguments[0]&&"items"===arguments[1]?this.controlgroup.apply(this,[arguments[0],"items.button"]):("object"==typeof arguments[0]&&arguments[0].items&&(arguments[0].items={button:arguments[0].items}),this.controlgroup.apply(this,arguments))}),t.ui.button,t.extend(t.ui,{datepicker:{version:"1.12.1"}});var p;t.extend(s.prototype,{markerClassName:"hasDatepicker",maxRows:4,_widgetDatepicker:function(){return this.dpDiv},setDefaults:function(t){return a(this._defaults,t||{}),this},_attachDatepicker:function(e,i){var s,n,o;s=e.nodeName.toLowerCase(),n="div"===s||"span"===s,e.id||(this.uuid+=1,e.id="dp"+this.uuid),o=this._newInst(t(e),n),o.settings=t.extend({},i||{}),"input"===s?this._connectDatepicker(e,o):n&&this._inlineDatepicker(e,o)},_newInst:function(e,i){var s=e[0].id.replace(/([^A-Za-z0-9_\-])/g,"\\\\$1");return{id:s,input:e,selectedDay:0,selectedMonth:0,selectedYear:0,drawMonth:0,drawYear:0,inline:i,dpDiv:i?n(t("")):this.dpDiv}},_connectDatepicker:function(e,i){var s=t(e);i.append=t([]),i.trigger=t([]),s.hasClass(this.markerClassName)||(this._attachments(s,i),s.addClass(this.markerClassName).on("keydown",this._doKeyDown).on("keypress",this._doKeyPress).on("keyup",this._doKeyUp),this._autoSize(i),t.data(e,"datepicker",i),i.settings.disabled&&this._disableDatepicker(e))},_attachments:function(e,i){var s,n,o,a=this._get(i,"appendText"),r=this._get(i,"isRTL");i.append&&i.append.remove(),a&&(i.append=t(""+a+""),e[r?"before":"after"](i.append)),e.off("focus",this._showDatepicker),i.trigger&&i.trigger.remove(),s=this._get(i,"showOn"),("focus"===s||"both"===s)&&e.on("focus",this._showDatepicker),("button"===s||"both"===s)&&(n=this._get(i,"buttonText"),o=this._get(i,"buttonImage"),i.trigger=t(this._get(i,"buttonImageOnly")?t("").addClass(this._triggerClass).attr({src:o,alt:n,title:n}):t("").addClass(this._triggerClass).html(o?t("").attr({src:o,alt:n,title:n}):n)),e[r?"before":"after"](i.trigger),i.trigger.on("click",function(){return t.datepicker._datepickerShowing&&t.datepicker._lastInput===e[0]?t.datepicker._hideDatepicker():t.datepicker._datepickerShowing&&t.datepicker._lastInput!==e[0]?(t.datepicker._hideDatepicker(),t.datepicker._showDatepicker(e[0])):t.datepicker._showDatepicker(e[0]),!1}))},_autoSize:function(t){if(this._get(t,"autoSize")&&!t.inline){var e,i,s,n,o=new Date(2009,11,20),a=this._get(t,"dateFormat");a.match(/[DM]/)&&(e=function(t){for(i=0,s=0,n=0;t.length>n;n++)t[n].length>i&&(i=t[n].length,s=n);return s},o.setMonth(e(this._get(t,a.match(/MM/)?"monthNames":"monthNamesShort"))),o.setDate(e(this._get(t,a.match(/DD/)?"dayNames":"dayNamesShort"))+20-o.getDay())),t.input.attr("size",this._formatDate(t,o).length)}},_inlineDatepicker:function(e,i){var s=t(e);s.hasClass(this.markerClassName)||(s.addClass(this.markerClassName).append(i.dpDiv),t.data(e,"datepicker",i),this._setDate(i,this._getDefaultDate(i),!0),this._updateDatepicker(i),this._updateAlternate(i),i.settings.disabled&&this._disableDatepicker(e),i.dpDiv.css("display","block"))},_dialogDatepicker:function(e,i,s,n,o){var r,l,h,c,u,d=this._dialogInst;return d||(this.uuid+=1,r="dp"+this.uuid,this._dialogInput=t(""),this._dialogInput.on("keydown",this._doKeyDown),t("body").append(this._dialogInput),d=this._dialogInst=this._newInst(this._dialogInput,!1),d.settings={},t.data(this._dialogInput[0],"datepicker",d)),a(d.settings,n||{}),i=i&&i.constructor===Date?this._formatDate(d,i):i,this._dialogInput.val(i),this._pos=o?o.length?o:[o.pageX,o.pageY]:null,this._pos||(l=document.documentElement.clientWidth,h=document.documentElement.clientHeight,c=document.documentElement.scrollLeft||document.body.scrollLeft,u=document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop,this._pos=[l/2-100+c,h/2-150+u]),this._dialogInput.css("left",this._pos[0]+20+"px").css("top",this._pos[1]+"px"),d.settings.onSelect=s,this._inDialog=!0,this.dpDiv.addClass(this._dialogClass),this._showDatepicker(this._dialogInput[0]),t.blockUI&&t.blockUI(this.dpDiv),t.data(this._dialogInput[0],"datepicker",d),this},_destroyDatepicker:function(e){var i,s=t(e),n=t.data(e,"datepicker");s.hasClass(this.markerClassName)&&(i=e.nodeName.toLowerCase(),t.removeData(e,"datepicker"),"input"===i?(n.append.remove(),n.trigger.remove(),s.removeClass(this.markerClassName).off("focus",this._showDatepicker).off("keydown",this._doKeyDown).off("keypress",this._doKeyPress).off("keyup",this._doKeyUp)):("div"===i||"span"===i)&&s.removeClass(this.markerClassName).empty(),p===n&&(p=null))},_enableDatepicker:function(e){var i,s,n=t(e),o=t.data(e,"datepicker");n.hasClass(this.markerClassName)&&(i=e.nodeName.toLowerCase(),"input"===i?(e.disabled=!1,o.trigger.filter("button").each(function(){this.disabled=!1}).end().filter("img").css({opacity:"1.0",cursor:""})):("div"===i||"span"===i)&&(s=n.children("."+this._inlineClass),s.children().removeClass("ui-state-disabled"),s.find("select.ui-datepicker-month, select.ui-datepicker-year").prop("disabled",!1)),this._disabledInputs=t.map(this._disabledInputs,function(t){return t===e?null:t}))},_disableDatepicker:function(e){var i,s,n=t(e),o=t.data(e,"datepicker");n.hasClass(this.markerClassName)&&(i=e.nodeName.toLowerCase(),"input"===i?(e.disabled=!0,o.trigger.filter("button").each(function(){this.disabled=!0}).end().filter("img").css({opacity:"0.5",cursor:"default"})):("div"===i||"span"===i)&&(s=n.children("."+this._inlineClass),s.children().addClass("ui-state-disabled"),s.find("select.ui-datepicker-month, select.ui-datepicker-year").prop("disabled",!0)),this._disabledInputs=t.map(this._disabledInputs,function(t){return t===e?null:t}),this._disabledInputs[this._disabledInputs.length]=e)},_isDisabledDatepicker:function(t){if(!t)return!1;for(var e=0;this._disabledInputs.length>e;e++)if(this._disabledInputs[e]===t)return!0;return!1},_getInst:function(e){try{return t.data(e,"datepicker")}catch(i){throw"Missing instance data for this datepicker"}},_optionDatepicker:function(e,i,s){var n,o,r,l,h=this._getInst(e);return 2===arguments.length&&"string"==typeof i?"defaults"===i?t.extend({},t.datepicker._defaults):h?"all"===i?t.extend({},h.settings):this._get(h,i):null:(n=i||{},"string"==typeof i&&(n={},n[i]=s),h&&(this._curInst===h&&this._hideDatepicker(),o=this._getDateDatepicker(e,!0),r=this._getMinMaxDate(h,"min"),l=this._getMinMaxDate(h,"max"),a(h.settings,n),null!==r&&void 0!==n.dateFormat&&void 0===n.minDate&&(h.settings.minDate=this._formatDate(h,r)),null!==l&&void 0!==n.dateFormat&&void 0===n.maxDate&&(h.settings.maxDate=this._formatDate(h,l)),"disabled"in n&&(n.disabled?this._disableDatepicker(e):this._enableDatepicker(e)),this._attachments(t(e),h),this._autoSize(h),this._setDate(h,o),this._updateAlternate(h),this._updateDatepicker(h)),void 0)},_changeDatepicker:function(t,e,i){this._optionDatepicker(t,e,i)},_refreshDatepicker:function(t){var e=this._getInst(t);e&&this._updateDatepicker(e)},_setDateDatepicker:function(t,e){var i=this._getInst(t);i&&(this._setDate(i,e),this._updateDatepicker(i),this._updateAlternate(i))},_getDateDatepicker:function(t,e){var i=this._getInst(t);return i&&!i.inline&&this._setDateFromField(i,e),i?this._getDate(i):null},_doKeyDown:function(e){var i,s,n,o=t.datepicker._getInst(e.target),a=!0,r=o.dpDiv.is(".ui-datepicker-rtl");if(o._keyEvent=!0,t.datepicker._datepickerShowing)switch(e.keyCode){case 9:t.datepicker._hideDatepicker(),a=!1;break;case 13:return n=t("td."+t.datepicker._dayOverClass+":not(."+t.datepicker._currentClass+")",o.dpDiv),n[0]&&t.datepicker._selectDay(e.target,o.selectedMonth,o.selectedYear,n[0]),i=t.datepicker._get(o,"onSelect"),i?(s=t.datepicker._formatDate(o),i.apply(o.input?o.input[0]:null,[s,o])):t.datepicker._hideDatepicker(),!1;case 27:t.datepicker._hideDatepicker();break;case 33:t.datepicker._adjustDate(e.target,e.ctrlKey?-t.datepicker._get(o,"stepBigMonths"):-t.datepicker._get(o,"stepMonths"),"M");break;case 34:t.datepicker._adjustDate(e.target,e.ctrlKey?+t.datepicker._get(o,"stepBigMonths"):+t.datepicker._get(o,"stepMonths"),"M");break;case 35:(e.ctrlKey||e.metaKey)&&t.datepicker._clearDate(e.target),a=e.ctrlKey||e.metaKey;break;case 36:(e.ctrlKey||e.metaKey)&&t.datepicker._gotoToday(e.target),a=e.ctrlKey||e.metaKey;break;case 37:(e.ctrlKey||e.metaKey)&&t.datepicker._adjustDate(e.target,r?1:-1,"D"),a=e.ctrlKey||e.metaKey,e.originalEvent.altKey&&t.datepicker._adjustDate(e.target,e.ctrlKey?-t.datepicker._get(o,"stepBigMonths"):-t.datepicker._get(o,"stepMonths"),"M");break;case 38:(e.ctrlKey||e.metaKey)&&t.datepicker._adjustDate(e.target,-7,"D"),a=e.ctrlKey||e.metaKey;break;case 39:(e.ctrlKey||e.metaKey)&&t.datepicker._adjustDate(e.target,r?-1:1,"D"),a=e.ctrlKey||e.metaKey,e.originalEvent.altKey&&t.datepicker._adjustDate(e.target,e.ctrlKey?+t.datepicker._get(o,"stepBigMonths"):+t.datepicker._get(o,"stepMonths"),"M");break;case 40:(e.ctrlKey||e.metaKey)&&t.datepicker._adjustDate(e.target,7,"D"),a=e.ctrlKey||e.metaKey;break;default:a=!1}else 36===e.keyCode&&e.ctrlKey?t.datepicker._showDatepicker(this):a=!1;a&&(e.preventDefault(),e.stopPropagation())},_doKeyPress:function(e){var i,s,n=t.datepicker._getInst(e.target);return t.datepicker._get(n,"constrainInput")?(i=t.datepicker._possibleChars(t.datepicker._get(n,"dateFormat")),s=String.fromCharCode(null==e.charCode?e.keyCode:e.charCode),e.ctrlKey||e.metaKey||" ">s||!i||i.indexOf(s)>-1):void 0},_doKeyUp:function(e){var i,s=t.datepicker._getInst(e.target);if(s.input.val()!==s.lastVal)try{i=t.datepicker.parseDate(t.datepicker._get(s,"dateFormat"),s.input?s.input.val():null,t.datepicker._getFormatConfig(s)),i&&(t.datepicker._setDateFromField(s),t.datepicker._updateAlternate(s),t.datepicker._updateDatepicker(s))}catch(n){}return!0},_showDatepicker:function(e){if(e=e.target||e,"input"!==e.nodeName.toLowerCase()&&(e=t("input",e.parentNode)[0]),!t.datepicker._isDisabledDatepicker(e)&&t.datepicker._lastInput!==e){var s,n,o,r,l,h,c;s=t.datepicker._getInst(e),t.datepicker._curInst&&t.datepicker._curInst!==s&&(t.datepicker._curInst.dpDiv.stop(!0,!0),s&&t.datepicker._datepickerShowing&&t.datepicker._hideDatepicker(t.datepicker._curInst.input[0])),n=t.datepicker._get(s,"beforeShow"),o=n?n.apply(e,[e,s]):{},o!==!1&&(a(s.settings,o),s.lastVal=null,t.datepicker._lastInput=e,t.datepicker._setDateFromField(s),t.datepicker._inDialog&&(e.value=""),t.datepicker._pos||(t.datepicker._pos=t.datepicker._findPos(e),t.datepicker._pos[1]+=e.offsetHeight),r=!1,t(e).parents().each(function(){return r|="fixed"===t(this).css("position"),!r}),l={left:t.datepicker._pos[0],top:t.datepicker._pos[1]},t.datepicker._pos=null,s.dpDiv.empty(),s.dpDiv.css({position:"absolute",display:"block",top:"-1000px"}),t.datepicker._updateDatepicker(s),l=t.datepicker._checkOffset(s,l,r),s.dpDiv.css({position:t.datepicker._inDialog&&t.blockUI?"static":r?"fixed":"absolute",display:"none",left:l.left+"px",top:l.top+"px"}),s.inline||(h=t.datepicker._get(s,"showAnim"),c=t.datepicker._get(s,"duration"),s.dpDiv.css("z-index",i(t(e))+1),t.datepicker._datepickerShowing=!0,t.effects&&t.effects.effect[h]?s.dpDiv.show(h,t.datepicker._get(s,"showOptions"),c):s.dpDiv[h||"show"](h?c:null),t.datepicker._shouldFocusInput(s)&&s.input.trigger("focus"),t.datepicker._curInst=s))}},_updateDatepicker:function(e){this.maxRows=4,p=e,e.dpDiv.empty().append(this._generateHTML(e)),this._attachHandlers(e);var i,s=this._getNumberOfMonths(e),n=s[1],a=17,r=e.dpDiv.find("."+this._dayOverClass+" a");r.length>0&&o.apply(r.get(0)),e.dpDiv.removeClass("ui-datepicker-multi-2 ui-datepicker-multi-3 ui-datepicker-multi-4").width(""),n>1&&e.dpDiv.addClass("ui-datepicker-multi-"+n).css("width",a*n+"em"),e.dpDiv[(1!==s[0]||1!==s[1]?"add":"remove")+"Class"]("ui-datepicker-multi"),e.dpDiv[(this._get(e,"isRTL")?"add":"remove")+"Class"]("ui-datepicker-rtl"),e===t.datepicker._curInst&&t.datepicker._datepickerShowing&&t.datepicker._shouldFocusInput(e)&&e.input.trigger("focus"),e.yearshtml&&(i=e.yearshtml,setTimeout(function(){i===e.yearshtml&&e.yearshtml&&e.dpDiv.find("select.ui-datepicker-year:first").replaceWith(e.yearshtml),i=e.yearshtml=null},0))},_shouldFocusInput:function(t){return t.input&&t.input.is(":visible")&&!t.input.is(":disabled")&&!t.input.is(":focus")},_checkOffset:function(e,i,s){var n=e.dpDiv.outerWidth(),o=e.dpDiv.outerHeight(),a=e.input?e.input.outerWidth():0,r=e.input?e.input.outerHeight():0,l=document.documentElement.clientWidth+(s?0:t(document).scrollLeft()),h=document.documentElement.clientHeight+(s?0:t(document).scrollTop());return i.left-=this._get(e,"isRTL")?n-a:0,i.left-=s&&i.left===e.input.offset().left?t(document).scrollLeft():0,i.top-=s&&i.top===e.input.offset().top+r?t(document).scrollTop():0,i.left-=Math.min(i.left,i.left+n>l&&l>n?Math.abs(i.left+n-l):0),i.top-=Math.min(i.top,i.top+o>h&&h>o?Math.abs(o+r):0),i},_findPos:function(e){for(var i,s=this._getInst(e),n=this._get(s,"isRTL");e&&("hidden"===e.type||1!==e.nodeType||t.expr.filters.hidden(e));)e=e[n?"previousSibling":"nextSibling"];return i=t(e).offset(),[i.left,i.top]},_hideDatepicker:function(e){var i,s,n,o,a=this._curInst;!a||e&&a!==t.data(e,"datepicker")||this._datepickerShowing&&(i=this._get(a,"showAnim"),s=this._get(a,"duration"),n=function(){t.datepicker._tidyDialog(a)},t.effects&&(t.effects.effect[i]||t.effects[i])?a.dpDiv.hide(i,t.datepicker._get(a,"showOptions"),s,n):a.dpDiv["slideDown"===i?"slideUp":"fadeIn"===i?"fadeOut":"hide"](i?s:null,n),i||n(),this._datepickerShowing=!1,o=this._get(a,"onClose"),o&&o.apply(a.input?a.input[0]:null,[a.input?a.input.val():"",a]),this._lastInput=null,this._inDialog&&(this._dialogInput.css({position:"absolute",left:"0",top:"-100px"}),t.blockUI&&(t.unblockUI(),t("body").append(this.dpDiv))),this._inDialog=!1)},_tidyDialog:function(t){t.dpDiv.removeClass(this._dialogClass).off(".ui-datepicker-calendar")},_checkExternalClick:function(e){if(t.datepicker._curInst){var i=t(e.target),s=t.datepicker._getInst(i[0]);(i[0].id!==t.datepicker._mainDivId&&0===i.parents("#"+t.datepicker._mainDivId).length&&!i.hasClass(t.datepicker.markerClassName)&&!i.closest("."+t.datepicker._triggerClass).length&&t.datepicker._datepickerShowing&&(!t.datepicker._inDialog||!t.blockUI)||i.hasClass(t.datepicker.markerClassName)&&t.datepicker._curInst!==s)&&t.datepicker._hideDatepicker()}},_adjustDate:function(e,i,s){var n=t(e),o=this._getInst(n[0]);this._isDisabledDatepicker(n[0])||(this._adjustInstDate(o,i+("M"===s?this._get(o,"showCurrentAtPos"):0),s),this._updateDatepicker(o))},_gotoToday:function(e){var i,s=t(e),n=this._getInst(s[0]);this._get(n,"gotoCurrent")&&n.currentDay?(n.selectedDay=n.currentDay,n.drawMonth=n.selectedMonth=n.currentMonth,n.drawYear=n.selectedYear=n.currentYear):(i=new Date,n.selectedDay=i.getDate(),n.drawMonth=n.selectedMonth=i.getMonth(),n.drawYear=n.selectedYear=i.getFullYear()),this._notifyChange(n),this._adjustDate(s)},_selectMonthYear:function(e,i,s){var n=t(e),o=this._getInst(n[0]);o["selected"+("M"===s?"Month":"Year")]=o["draw"+("M"===s?"Month":"Year")]=parseInt(i.options[i.selectedIndex].value,10),this._notifyChange(o),this._adjustDate(n)},_selectDay:function(e,i,s,n){var o,a=t(e);t(n).hasClass(this._unselectableClass)||this._isDisabledDatepicker(a[0])||(o=this._getInst(a[0]),o.selectedDay=o.currentDay=t("a",n).html(),o.selectedMonth=o.currentMonth=i,o.selectedYear=o.currentYear=s,this._selectDate(e,this._formatDate(o,o.currentDay,o.currentMonth,o.currentYear)))},_clearDate:function(e){var i=t(e);this._selectDate(i,"")},_selectDate:function(e,i){var s,n=t(e),o=this._getInst(n[0]);i=null!=i?i:this._formatDate(o),o.input&&o.input.val(i),this._updateAlternate(o),s=this._get(o,"onSelect"),s?s.apply(o.input?o.input[0]:null,[i,o]):o.input&&o.input.trigger("change"),o.inline?this._updateDatepicker(o):(this._hideDatepicker(),this._lastInput=o.input[0],"object"!=typeof o.input[0]&&o.input.trigger("focus"),this._lastInput=null)},_updateAlternate:function(e){var i,s,n,o=this._get(e,"altField");o&&(i=this._get(e,"altFormat")||this._get(e,"dateFormat"),s=this._getDate(e),n=this.formatDate(i,s,this._getFormatConfig(e)),t(o).val(n))},noWeekends:function(t){var e=t.getDay();return[e>0&&6>e,""]},iso8601Week:function(t){var e,i=new Date(t.getTime());return i.setDate(i.getDate()+4-(i.getDay()||7)),e=i.getTime(),i.setMonth(0),i.setDate(1),Math.floor(Math.round((e-i)/864e5)/7)+1},parseDate:function(e,i,s){if(null==e||null==i)throw"Invalid arguments";if(i="object"==typeof i?""+i:i+"",""===i)return null;var n,o,a,r,l=0,h=(s?s.shortYearCutoff:null)||this._defaults.shortYearCutoff,c="string"!=typeof h?h:(new Date).getFullYear()%100+parseInt(h,10),u=(s?s.dayNamesShort:null)||this._defaults.dayNamesShort,d=(s?s.dayNames:null)||this._defaults.dayNames,p=(s?s.monthNamesShort:null)||this._defaults.monthNamesShort,f=(s?s.monthNames:null)||this._defaults.monthNames,g=-1,m=-1,_=-1,v=-1,b=!1,y=function(t){var i=e.length>n+1&&e.charAt(n+1)===t;return i&&n++,i},w=function(t){var e=y(t),s="@"===t?14:"!"===t?20:"y"===t&&e?4:"o"===t?3:2,n="y"===t?s:1,o=RegExp("^\\d{"+n+","+s+"}"),a=i.substring(l).match(o);if(!a)throw"Missing number at position "+l;return l+=a[0].length,parseInt(a[0],10)},k=function(e,s,n){var o=-1,a=t.map(y(e)?n:s,function(t,e){return[[e,t]]}).sort(function(t,e){return-(t[1].length-e[1].length)});if(t.each(a,function(t,e){var s=e[1];return i.substr(l,s.length).toLowerCase()===s.toLowerCase()?(o=e[0],l+=s.length,!1):void 0}),-1!==o)return o+1;throw"Unknown name at position "+l},x=function(){if(i.charAt(l)!==e.charAt(n))throw"Unexpected literal at position "+l;l++};for(n=0;e.length>n;n++)if(b)"'"!==e.charAt(n)||y("'")?x():b=!1;else switch(e.charAt(n)){case"d":_=w("d");break;case"D":k("D",u,d);break;case"o":v=w("o");break;case"m":m=w("m");break;case"M":m=k("M",p,f);break;case"y":g=w("y");break;case"@":r=new Date(w("@")),g=r.getFullYear(),m=r.getMonth()+1,_=r.getDate();break;case"!":r=new Date((w("!")-this._ticksTo1970)/1e4),g=r.getFullYear(),m=r.getMonth()+1,_=r.getDate();break;case"'":y("'")?x():b=!0;break;default:x()}if(i.length>l&&(a=i.substr(l),!/^\s+/.test(a)))throw"Extra/unparsed characters found in date: "+a;if(-1===g?g=(new Date).getFullYear():100>g&&(g+=(new Date).getFullYear()-(new Date).getFullYear()%100+(c>=g?0:-100)),v>-1)for(m=1,_=v;;){if(o=this._getDaysInMonth(g,m-1),o>=_)break;m++,_-=o}if(r=this._daylightSavingAdjust(new Date(g,m-1,_)),r.getFullYear()!==g||r.getMonth()+1!==m||r.getDate()!==_)throw"Invalid date";return r},ATOM:"yy-mm-dd",COOKIE:"D, dd M yy",ISO_8601:"yy-mm-dd",RFC_822:"D, d M y",RFC_850:"DD, dd-M-y",RFC_1036:"D, d M y",RFC_1123:"D, d M yy",RFC_2822:"D, d M yy",RSS:"D, d M y",TICKS:"!",TIMESTAMP:"@",W3C:"yy-mm-dd",_ticksTo1970:1e7*60*60*24*(718685+Math.floor(492.5)-Math.floor(19.7)+Math.floor(4.925)),formatDate:function(t,e,i){if(!e)return"";var s,n=(i?i.dayNamesShort:null)||this._defaults.dayNamesShort,o=(i?i.dayNames:null)||this._defaults.dayNames,a=(i?i.monthNamesShort:null)||this._defaults.monthNamesShort,r=(i?i.monthNames:null)||this._defaults.monthNames,l=function(e){var i=t.length>s+1&&t.charAt(s+1)===e;return i&&s++,i},h=function(t,e,i){var s=""+e;if(l(t))for(;i>s.length;)s="0"+s;return s},c=function(t,e,i,s){return l(t)?s[e]:i[e]},u="",d=!1;if(e)for(s=0;t.length>s;s++)if(d)"'"!==t.charAt(s)||l("'")?u+=t.charAt(s):d=!1;else switch(t.charAt(s)){case"d":u+=h("d",e.getDate(),2);break;case"D":u+=c("D",e.getDay(),n,o);break;case"o":u+=h("o",Math.round((new Date(e.getFullYear(),e.getMonth(),e.getDate()).getTime()-new Date(e.getFullYear(),0,0).getTime())/864e5),3);break;case"m":u+=h("m",e.getMonth()+1,2);break;case"M":u+=c("M",e.getMonth(),a,r);break;case"y":u+=l("y")?e.getFullYear():(10>e.getFullYear()%100?"0":"")+e.getFullYear()%100;break;case"@":u+=e.getTime();break;case"!":u+=1e4*e.getTime()+this._ticksTo1970;break;case"'":l("'")?u+="'":d=!0;break;default:u+=t.charAt(s)}return u},_possibleChars:function(t){var e,i="",s=!1,n=function(i){var s=t.length>e+1&&t.charAt(e+1)===i;return s&&e++,s};for(e=0;t.length>e;e++)if(s)"'"!==t.charAt(e)||n("'")?i+=t.charAt(e):s=!1;else switch(t.charAt(e)){case"d":case"m":case"y":case"@":i+="0123456789";break;case"D":case"M":return null;case"'":n("'")?i+="'":s=!0;break;default:i+=t.charAt(e)}return i},_get:function(t,e){return void 0!==t.settings[e]?t.settings[e]:this._defaults[e]},_setDateFromField:function(t,e){if(t.input.val()!==t.lastVal){var i=this._get(t,"dateFormat"),s=t.lastVal=t.input?t.input.val():null,n=this._getDefaultDate(t),o=n,a=this._getFormatConfig(t);try{o=this.parseDate(i,s,a)||n}catch(r){s=e?"":s}t.selectedDay=o.getDate(),t.drawMonth=t.selectedMonth=o.getMonth(),t.drawYear=t.selectedYear=o.getFullYear(),t.currentDay=s?o.getDate():0,t.currentMonth=s?o.getMonth():0,t.currentYear=s?o.getFullYear():0,this._adjustInstDate(t)}},_getDefaultDate:function(t){return this._restrictMinMax(t,this._determineDate(t,this._get(t,"defaultDate"),new Date))},_determineDate:function(e,i,s){var n=function(t){var e=new Date;return e.setDate(e.getDate()+t),e},o=function(i){try{return t.datepicker.parseDate(t.datepicker._get(e,"dateFormat"),i,t.datepicker._getFormatConfig(e))}catch(s){}for(var n=(i.toLowerCase().match(/^c/)?t.datepicker._getDate(e):null)||new Date,o=n.getFullYear(),a=n.getMonth(),r=n.getDate(),l=/([+\-]?[0-9]+)\s*(d|D|w|W|m|M|y|Y)?/g,h=l.exec(i);h;){switch(h[2]||"d"){case"d":case"D":r+=parseInt(h[1],10);break;case"w":case"W":r+=7*parseInt(h[1],10);break;case"m":case"M":a+=parseInt(h[1],10),r=Math.min(r,t.datepicker._getDaysInMonth(o,a));break;case"y":case"Y":o+=parseInt(h[1],10),r=Math.min(r,t.datepicker._getDaysInMonth(o,a))}h=l.exec(i)}return new Date(o,a,r)},a=null==i||""===i?s:"string"==typeof i?o(i):"number"==typeof i?isNaN(i)?s:n(i):new Date(i.getTime());return a=a&&"Invalid Date"==""+a?s:a,a&&(a.setHours(0),a.setMinutes(0),a.setSeconds(0),a.setMilliseconds(0)),this._daylightSavingAdjust(a)},_daylightSavingAdjust:function(t){return t?(t.setHours(t.getHours()>12?t.getHours()+2:0),t):null},_setDate:function(t,e,i){var s=!e,n=t.selectedMonth,o=t.selectedYear,a=this._restrictMinMax(t,this._determineDate(t,e,new Date));t.selectedDay=t.currentDay=a.getDate(),t.drawMonth=t.selectedMonth=t.currentMonth=a.getMonth(),t.drawYear=t.selectedYear=t.currentYear=a.getFullYear(),n===t.selectedMonth&&o===t.selectedYear||i||this._notifyChange(t),this._adjustInstDate(t),t.input&&t.input.val(s?"":this._formatDate(t))},_getDate:function(t){var e=!t.currentYear||t.input&&""===t.input.val()?null:this._daylightSavingAdjust(new Date(t.currentYear,t.currentMonth,t.currentDay));return e},_attachHandlers:function(e){var i=this._get(e,"stepMonths"),s="#"+e.id.replace(/\\\\/g,"\\");e.dpDiv.find("[data-handler]").map(function(){var e={prev:function(){t.datepicker._adjustDate(s,-i,"M")},next:function(){t.datepicker._adjustDate(s,+i,"M")},hide:function(){t.datepicker._hideDatepicker()},today:function(){t.datepicker._gotoToday(s)},selectDay:function(){return t.datepicker._selectDay(s,+this.getAttribute("data-month"),+this.getAttribute("data-year"),this),!1},selectMonth:function(){return t.datepicker._selectMonthYear(s,this,"M"),!1},selectYear:function(){return t.datepicker._selectMonthYear(s,this,"Y"),!1}};t(this).on(this.getAttribute("data-event"),e[this.getAttribute("data-handler")])})},_generateHTML:function(t){var e,i,s,n,o,a,r,l,h,c,u,d,p,f,g,m,_,v,b,y,w,k,x,C,D,I,P,T,M,S,H,O,z,A,N,E,W,F,L,R=new Date,B=this._daylightSavingAdjust(new Date(R.getFullYear(),R.getMonth(),R.getDate())),Y=this._get(t,"isRTL"),j=this._get(t,"showButtonPanel"),q=this._get(t,"hideIfNoPrevNext"),K=this._get(t,"navigationAsDateFormat"),U=this._getNumberOfMonths(t),V=this._get(t,"showCurrentAtPos"),X=this._get(t,"stepMonths"),$=1!==U[0]||1!==U[1],G=this._daylightSavingAdjust(t.currentDay?new Date(t.currentYear,t.currentMonth,t.currentDay):new Date(9999,9,9)),Q=this._getMinMaxDate(t,"min"),J=this._getMinMaxDate(t,"max"),Z=t.drawMonth-V,te=t.drawYear;if(0>Z&&(Z+=12,te--),J)for(e=this._daylightSavingAdjust(new Date(J.getFullYear(),J.getMonth()-U[0]*U[1]+1,J.getDate())),e=Q&&Q>e?Q:e;this._daylightSavingAdjust(new Date(te,Z,1))>e;)Z--,0>Z&&(Z=11,te--);for(t.drawMonth=Z,t.drawYear=te,i=this._get(t,"prevText"),i=K?this.formatDate(i,this._daylightSavingAdjust(new Date(te,Z-X,1)),this._getFormatConfig(t)):i,s=this._canAdjustMonth(t,-1,te,Z)?""+i+" "+i+" "+n+" "+n+" "+A.getDate()+" ").text(this.options.closeText).html(),icon:"ui-icon-closethick",showLabel:!1}).appendTo(this.uiDialogTitlebar),this._addClass(this.uiDialogTitlebarClose,"ui-dialog-titlebar-close"),this._on(this.uiDialogTitlebarClose,{click:function(t){t.preventDefault(),this.close(t)}}),e=t("").uniqueId().prependTo(this.uiDialogTitlebar),this._addClass(e,"ui-dialog-title"),this._title(e),this.uiDialogTitlebar.prependTo(this.uiDialog),this.uiDialog.attr({"aria-labelledby":e.attr("id")})},_title:function(t){this.options.title?t.text(this.options.title):t.html(" ")},_createButtonPane:function(){this.uiDialogButtonPane=t(""),this._addClass(this.uiDialogButtonPane,"ui-dialog-buttonpane","ui-widget-content ui-helper-clearfix"),this.uiButtonSet=t("").appendTo(this.uiDialogButtonPane),this._addClass(this.uiButtonSet,"ui-dialog-buttonset"),this._createButtons()},_createButtons:function(){var e=this,i=this.options.buttons;return this.uiDialogButtonPane.remove(),this.uiButtonSet.empty(),t.isEmptyObject(i)||t.isArray(i)&&!i.length?(this._removeClass(this.uiDialog,"ui-dialog-buttons"),void 0):(t.each(i,function(i,s){var n,o;s=t.isFunction(s)?{click:s,text:i}:s,s=t.extend({type:"button"},s),n=s.click,o={icon:s.icon,iconPosition:s.iconPosition,showLabel:s.showLabel,icons:s.icons,text:s.text},delete s.click,delete s.icon,delete s.iconPosition,delete s.showLabel,delete s.icons,"boolean"==typeof s.text&&delete s.text,t("",s).button(o).appendTo(e.uiButtonSet).on("click",function(){n.apply(e.element[0],arguments)})}),this._addClass(this.uiDialog,"ui-dialog-buttons"),this.uiDialogButtonPane.appendTo(this.uiDialog),void 0)},_makeDraggable:function(){function e(t){return{position:t.position,offset:t.offset}}var i=this,s=this.options;this.uiDialog.draggable({cancel:".ui-dialog-content, .ui-dialog-titlebar-close",handle:".ui-dialog-titlebar",containment:"document",start:function(s,n){i._addClass(t(this),"ui-dialog-dragging"),i._blockFrames(),i._trigger("dragStart",s,e(n))},drag:function(t,s){i._trigger("drag",t,e(s))},stop:function(n,o){var a=o.offset.left-i.document.scrollLeft(),r=o.offset.top-i.document.scrollTop();s.position={my:"left top",at:"left"+(a>=0?"+":"")+a+" "+"top"+(r>=0?"+":"")+r,of:i.window},i._removeClass(t(this),"ui-dialog-dragging"),i._unblockFrames(),i._trigger("dragStop",n,e(o))}})},_makeResizable:function(){function e(t){return{originalPosition:t.originalPosition,originalSize:t.originalSize,position:t.position,size:t.size}}var i=this,s=this.options,n=s.resizable,o=this.uiDialog.css("position"),a="string"==typeof n?n:"n,e,s,w,se,sw,ne,nw";this.uiDialog.resizable({cancel:".ui-dialog-content",containment:"document",alsoResize:this.element,maxWidth:s.maxWidth,maxHeight:s.maxHeight,minWidth:s.minWidth,minHeight:this._minHeight(),handles:a,start:function(s,n){i._addClass(t(this),"ui-dialog-resizing"),i._blockFrames(),i._trigger("resizeStart",s,e(n))},resize:function(t,s){i._trigger("resize",t,e(s))},stop:function(n,o){var a=i.uiDialog.offset(),r=a.left-i.document.scrollLeft(),l=a.top-i.document.scrollTop();s.height=i.uiDialog.height(),s.width=i.uiDialog.width(),s.position={my:"left top",at:"left"+(r>=0?"+":"")+r+" "+"top"+(l>=0?"+":"")+l,of:i.window},i._removeClass(t(this),"ui-dialog-resizing"),i._unblockFrames(),i._trigger("resizeStop",n,e(o))}}).css("position",o)},_trackFocus:function(){this._on(this.widget(),{focusin:function(e){this._makeFocusTarget(),this._focusedElement=t(e.target)}})},_makeFocusTarget:function(){this._untrackInstance(),this._trackingInstances().unshift(this)},_untrackInstance:function(){var e=this._trackingInstances(),i=t.inArray(this,e);-1!==i&&e.splice(i,1)},_trackingInstances:function(){var t=this.document.data("ui-dialog-instances");return t||(t=[],this.document.data("ui-dialog-instances",t)),t},_minHeight:function(){var t=this.options;return"auto"===t.height?t.minHeight:Math.min(t.minHeight,t.height)},_position:function(){var t=this.uiDialog.is(":visible");t||this.uiDialog.show(),this.uiDialog.position(this.options.position),t||this.uiDialog.hide()},_setOptions:function(e){var i=this,s=!1,n={};t.each(e,function(t,e){i._setOption(t,e),t in i.sizeRelatedOptions&&(s=!0),t in i.resizableRelatedOptions&&(n[t]=e)}),s&&(this._size(),this._position()),this.uiDialog.is(":data(ui-resizable)")&&this.uiDialog.resizable("option",n)},_setOption:function(e,i){var s,n,o=this.uiDialog;"disabled"!==e&&(this._super(e,i),"appendTo"===e&&this.uiDialog.appendTo(this._appendTo()),"buttons"===e&&this._createButtons(),"closeText"===e&&this.uiDialogTitlebarClose.button({label:t("").text(""+this.options.closeText).html()}),"draggable"===e&&(s=o.is(":data(ui-draggable)"),s&&!i&&o.draggable("destroy"),!s&&i&&this._makeDraggable()),"position"===e&&this._position(),"resizable"===e&&(n=o.is(":data(ui-resizable)"),n&&!i&&o.resizable("destroy"),n&&"string"==typeof i&&o.resizable("option","handles",i),n||i===!1||this._makeResizable()),"title"===e&&this._title(this.uiDialogTitlebar.find(".ui-dialog-title")))},_size:function(){var t,e,i,s=this.options;this.element.show().css({width:"auto",minHeight:0,maxHeight:"none",height:0}),s.minWidth>s.width&&(s.width=s.minWidth),t=this.uiDialog.css({height:"auto",width:s.width}).outerHeight(),e=Math.max(0,s.minHeight-t),i="number"==typeof s.maxHeight?Math.max(0,s.maxHeight-t):"none","auto"===s.height?this.element.css({minHeight:e,maxHeight:i,height:"auto"}):this.element.height(Math.max(0,s.height-t)),this.uiDialog.is(":data(ui-resizable)")&&this.uiDialog.resizable("option","minHeight",this._minHeight())},_blockFrames:function(){this.iframeBlocks=this.document.find("iframe").map(function(){var e=t(this);return t("").css({position:"absolute",width:e.outerWidth(),height:e.outerHeight()}).appendTo(e.parent()).offset(e.offset())[0]})},_unblockFrames:function(){this.iframeBlocks&&(this.iframeBlocks.remove(),delete this.iframeBlocks)},_allowInteraction:function(e){return t(e.target).closest(".ui-dialog").length?!0:!!t(e.target).closest(".ui-datepicker").length},_createOverlay:function(){if(this.options.modal){var e=!0;this._delay(function(){e=!1}),this.document.data("ui-dialog-overlays")||this._on(this.document,{focusin:function(t){e||this._allowInteraction(t)||(t.preventDefault(),this._trackingInstances()[0]._focusTabbable())}}),this.overlay=t("").appendTo(this._appendTo()),this._addClass(this.overlay,null,"ui-widget-overlay ui-front"),this._on(this.overlay,{mousedown:"_keepFocus"}),this.document.data("ui-dialog-overlays",(this.document.data("ui-dialog-overlays")||0)+1)}},_destroyOverlay:function(){if(this.options.modal&&this.overlay){var t=this.document.data("ui-dialog-overlays")-1;t?this.document.data("ui-dialog-overlays",t):(this._off(this.document,"focusin"),this.document.removeData("ui-dialog-overlays")),this.overlay.remove(),this.overlay=null}}}),t.uiBackCompat!==!1&&t.widget("ui.dialog",t.ui.dialog,{options:{dialogClass:""},_createWrapper:function(){this._super(),this.uiDialog.addClass(this.options.dialogClass)},_setOption:function(t,e){"dialogClass"===t&&this.uiDialog.removeClass(this.options.dialogClass).addClass(e),this._superApply(arguments)}}),t.ui.dialog,t.widget("ui.progressbar",{version:"1.12.1",options:{classes:{"ui-progressbar":"ui-corner-all","ui-progressbar-value":"ui-corner-left","ui-progressbar-complete":"ui-corner-right"},max:100,value:0,change:null,complete:null},min:0,_create:function(){this.oldValue=this.options.value=this._constrainedValue(),this.element.attr({role:"progressbar","aria-valuemin":this.min}),this._addClass("ui-progressbar","ui-widget ui-widget-content"),this.valueDiv=t("").appendTo(this.element),this._addClass(this.valueDiv,"ui-progressbar-value","ui-widget-header"),this._refreshValue()},_destroy:function(){this.element.removeAttr("role aria-valuemin aria-valuemax aria-valuenow"),this.valueDiv.remove()},value:function(t){return void 0===t?this.options.value:(this.options.value=this._constrainedValue(t),this._refreshValue(),void 0)},_constrainedValue:function(t){return void 0===t&&(t=this.options.value),this.indeterminate=t===!1,"number"!=typeof t&&(t=0),this.indeterminate?!1:Math.min(this.options.max,Math.max(this.min,t))},_setOptions:function(t){var e=t.value;delete t.value,this._super(t),this.options.value=this._constrainedValue(e),this._refreshValue()},_setOption:function(t,e){"max"===t&&(e=Math.max(this.min,e)),this._super(t,e)},_setOptionDisabled:function(t){this._super(t),this.element.attr("aria-disabled",t),this._toggleClass(null,"ui-state-disabled",!!t)},_percentage:function(){return this.indeterminate?100:100*(this.options.value-this.min)/(this.options.max-this.min)},_refreshValue:function(){var e=this.options.value,i=this._percentage();this.valueDiv.toggle(this.indeterminate||e>this.min).width(i.toFixed(0)+"%"),this._toggleClass(this.valueDiv,"ui-progressbar-complete",null,e===this.options.max)._toggleClass("ui-progressbar-indeterminate",null,this.indeterminate),this.indeterminate?(this.element.removeAttr("aria-valuenow"),this.overlayDiv||(this.overlayDiv=t("").appendTo(this.valueDiv),this._addClass(this.overlayDiv,"ui-progressbar-overlay"))):(this.element.attr({"aria-valuemax":this.options.max,"aria-valuenow":e}),this.overlayDiv&&(this.overlayDiv.remove(),this.overlayDiv=null)),this.oldValue!==e&&(this.oldValue=e,this._trigger("change")),e===this.options.max&&this._trigger("complete")}}),t.widget("ui.selectmenu",[t.ui.formResetMixin,{version:"1.12.1",defaultElement:"",options:{appendTo:null,classes:{"ui-selectmenu-button-open":"ui-corner-top","ui-selectmenu-button-closed":"ui-corner-all"},disabled:null,icons:{button:"ui-icon-triangle-1-s"},position:{my:"left top",at:"left bottom",collision:"none"},width:!1,change:null,close:null,focus:null,open:null,select:null},_create:function(){var e=this.element.uniqueId().attr("id");this.ids={element:e,button:e+"-button",menu:e+"-menu"},this._drawButton(),this._drawMenu(),this._bindFormResetHandler(),this._rendered=!1,this.menuItems=t()},_drawButton:function(){var e,i=this,s=this._parseOption(this.element.find("option:selected"),this.element[0].selectedIndex);this.labels=this.element.labels().attr("for",this.ids.button),this._on(this.labels,{click:function(t){this.button.focus(),t.preventDefault()}}),this.element.hide(),this.button=t("",{tabindex:this.options.disabled?-1:0,id:this.ids.button,role:"combobox","aria-expanded":"false","aria-autocomplete":"list","aria-owns":this.ids.menu,"aria-haspopup":"true",title:this.element.attr("title")}).insertAfter(this.element),this._addClass(this.button,"ui-selectmenu-button ui-selectmenu-button-closed","ui-button ui-widget"),e=t("").appendTo(this.button),this._addClass(e,"ui-selectmenu-icon","ui-icon "+this.options.icons.button),this.buttonItem=this._renderButtonItem(s).appendTo(this.button),this.options.width!==!1&&this._resizeButton(),this._on(this.button,this._buttonEvents),this.button.one("focusin",function(){i._rendered||i._refreshMenu()})},_drawMenu:function(){var e=this;this.menu=t("",{"aria-hidden":"true","aria-labelledby":this.ids.button,id:this.ids.menu}),this.menuWrap=t("").append(this.menu),this._addClass(this.menuWrap,"ui-selectmenu-menu","ui-front"),this.menuWrap.appendTo(this._appendTo()),this.menuInstance=this.menu.menu({classes:{"ui-menu":"ui-corner-bottom"},role:"listbox",select:function(t,i){t.preventDefault(),e._setSelection(),e._select(i.item.data("ui-selectmenu-item"),t)},focus:function(t,i){var s=i.item.data("ui-selectmenu-item");null!=e.focusIndex&&s.index!==e.focusIndex&&(e._trigger("focus",t,{item:s}),e.isOpen||e._select(s,t)),e.focusIndex=s.index,e.button.attr("aria-activedescendant",e.menuItems.eq(s.index).attr("id"))}}).menu("instance"),this.menuInstance._off(this.menu,"mouseleave"),this.menuInstance._closeOnDocumentClick=function(){return!1},this.menuInstance._isDivider=function(){return!1}},refresh:function(){this._refreshMenu(),this.buttonItem.replaceWith(this.buttonItem=this._renderButtonItem(this._getSelectedItem().data("ui-selectmenu-item")||{})),null===this.options.width&&this._resizeButton()},_refreshMenu:function(){var t,e=this.element.find("option");this.menu.empty(),this._parseOptions(e),this._renderMenu(this.menu,this.items),this.menuInstance.refresh(),this.menuItems=this.menu.find("li").not(".ui-selectmenu-optgroup").find(".ui-menu-item-wrapper"),this._rendered=!0,e.length&&(t=this._getSelectedItem(),this.menuInstance.focus(null,t),this._setAria(t.data("ui-selectmenu-item")),this._setOption("disabled",this.element.prop("disabled")))},open:function(t){this.options.disabled||(this._rendered?(this._removeClass(this.menu.find(".ui-state-active"),null,"ui-state-active"),this.menuInstance.focus(null,this._getSelectedItem())):this._refreshMenu(),this.menuItems.length&&(this.isOpen=!0,this._toggleAttr(),this._resizeMenu(),this._position(),this._on(this.document,this._documentClick),this._trigger("open",t)))},_position:function(){this.menuWrap.position(t.extend({of:this.button},this.options.position))},close:function(t){this.isOpen&&(this.isOpen=!1,this._toggleAttr(),this.range=null,this._off(this.document),this._trigger("close",t))},widget:function(){return this.button},menuWidget:function(){return this.menu},_renderButtonItem:function(e){var i=t("");return this._setText(i,e.label),this._addClass(i,"ui-selectmenu-text"),i},_renderMenu:function(e,i){var s=this,n="";t.each(i,function(i,o){var a;o.optgroup!==n&&(a=t("",{text:o.optgroup}),s._addClass(a,"ui-selectmenu-optgroup","ui-menu-divider"+(o.element.parent("optgroup").prop("disabled")?" ui-state-disabled":"")),a.appendTo(e),n=o.optgroup),s._renderItemData(e,o)})},_renderItemData:function(t,e){return this._renderItem(t,e).data("ui-selectmenu-item",e)},_renderItem:function(e,i){var s=t(""),n=t("",{title:i.element.attr("title")});return i.disabled&&this._addClass(s,null,"ui-state-disabled"),this._setText(n,i.label),s.append(n).appendTo(e)},_setText:function(t,e){e?t.text(e):t.html(" ")},_move:function(t,e){var i,s,n=".ui-menu-item";this.isOpen?i=this.menuItems.eq(this.focusIndex).parent("li"):(i=this.menuItems.eq(this.element[0].selectedIndex).parent("li"),n+=":not(.ui-state-disabled)"),s="first"===t||"last"===t?i["first"===t?"prevAll":"nextAll"](n).eq(-1):i[t+"All"](n).eq(0),s.length&&this.menuInstance.focus(e,s)},_getSelectedItem:function(){return this.menuItems.eq(this.element[0].selectedIndex).parent("li")},_toggle:function(t){this[this.isOpen?"close":"open"](t)},_setSelection:function(){var t;this.range&&(window.getSelection?(t=window.getSelection(),t.removeAllRanges(),t.addRange(this.range)):this.range.select(),this.button.focus())},_documentClick:{mousedown:function(e){this.isOpen&&(t(e.target).closest(".ui-selectmenu-menu, #"+t.ui.escapeSelector(this.ids.button)).length||this.close(e))}},_buttonEvents:{mousedown:function(){var t;window.getSelection?(t=window.getSelection(),t.rangeCount&&(this.range=t.getRangeAt(0))):this.range=document.selection.createRange()},click:function(t){this._setSelection(),this._toggle(t)},keydown:function(e){var i=!0;switch(e.keyCode){case t.ui.keyCode.TAB:case t.ui.keyCode.ESCAPE:this.close(e),i=!1;break;case t.ui.keyCode.ENTER:this.isOpen&&this._selectFocusedItem(e);break;case t.ui.keyCode.UP:e.altKey?this._toggle(e):this._move("prev",e);break;case t.ui.keyCode.DOWN:e.altKey?this._toggle(e):this._move("next",e);break;case t.ui.keyCode.SPACE:this.isOpen?this._selectFocusedItem(e):this._toggle(e);break;case t.ui.keyCode.LEFT:this._move("prev",e);break;case t.ui.keyCode.RIGHT:this._move("next",e);break;case t.ui.keyCode.HOME:case t.ui.keyCode.PAGE_UP:this._move("first",e);break;case t.ui.keyCode.END:case t.ui.keyCode.PAGE_DOWN:this._move("last",e);break;default:this.menu.trigger(e),i=!1}i&&e.preventDefault()}},_selectFocusedItem:function(t){var e=this.menuItems.eq(this.focusIndex).parent("li");e.hasClass("ui-state-disabled")||this._select(e.data("ui-selectmenu-item"),t)},_select:function(t,e){var i=this.element[0].selectedIndex;this.element[0].selectedIndex=t.index,this.buttonItem.replaceWith(this.buttonItem=this._renderButtonItem(t)),this._setAria(t),this._trigger("select",e,{item:t}),t.index!==i&&this._trigger("change",e,{item:t}),this.close(e)},_setAria:function(t){var e=this.menuItems.eq(t.index).attr("id");this.button.attr({"aria-labelledby":e,"aria-activedescendant":e}),this.menu.attr("aria-activedescendant",e)},_setOption:function(t,e){if("icons"===t){var i=this.button.find("span.ui-icon");this._removeClass(i,null,this.options.icons.button)._addClass(i,null,e.button)}this._super(t,e),"appendTo"===t&&this.menuWrap.appendTo(this._appendTo()),"width"===t&&this._resizeButton()},_setOptionDisabled:function(t){this._super(t),this.menuInstance.option("disabled",t),this.button.attr("aria-disabled",t),this._toggleClass(this.button,null,"ui-state-disabled",t),this.element.prop("disabled",t),t?(this.button.attr("tabindex",-1),this.close()):this.button.attr("tabindex",0)},_appendTo:function(){var e=this.options.appendTo;return e&&(e=e.jquery||e.nodeType?t(e):this.document.find(e).eq(0)),e&&e[0]||(e=this.element.closest(".ui-front, dialog")),e.length||(e=this.document[0].body),e},_toggleAttr:function(){this.button.attr("aria-expanded",this.isOpen),this._removeClass(this.button,"ui-selectmenu-button-"+(this.isOpen?"closed":"open"))._addClass(this.button,"ui-selectmenu-button-"+(this.isOpen?"open":"closed"))._toggleClass(this.menuWrap,"ui-selectmenu-open",null,this.isOpen),this.menu.attr("aria-hidden",!this.isOpen)},_resizeButton:function(){var t=this.options.width;return t===!1?(this.button.css("width",""),void 0):(null===t&&(t=this.element.show().outerWidth(),this.element.hide()),this.button.outerWidth(t),void 0)},_resizeMenu:function(){this.menu.outerWidth(Math.max(this.button.outerWidth(),this.menu.width("").outerWidth()+1))},_getCreateOptions:function(){var t=this._super();return t.disabled=this.element.prop("disabled"),t},_parseOptions:function(e){var i=this,s=[];e.each(function(e,n){s.push(i._parseOption(t(n),e))}),this.items=s},_parseOption:function(t,e){var i=t.parent("optgroup");return{element:t,index:e,value:t.val(),label:t.text(),optgroup:i.attr("label")||"",disabled:i.prop("disabled")||t.prop("disabled")}},_destroy:function(){this._unbindFormResetHandler(),this.menuWrap.remove(),this.button.remove(),this.element.show(),this.element.removeUniqueId(),this.labels.attr("for",this.ids.element)}}]),t.widget("ui.slider",t.ui.mouse,{version:"1.12.1",widgetEventPrefix:"slide",options:{animate:!1,classes:{"ui-slider":"ui-corner-all","ui-slider-handle":"ui-corner-all","ui-slider-range":"ui-corner-all ui-widget-header"},distance:0,max:100,min:0,orientation:"horizontal",range:!1,step:1,value:0,values:null,change:null,slide:null,start:null,stop:null},numPages:5,_create:function(){this._keySliding=!1,this._mouseSliding=!1,this._animateOff=!0,this._handleIndex=null,this._detectOrientation(),this._mouseInit(),this._calculateNewMax(),this._addClass("ui-slider ui-slider-"+this.orientation,"ui-widget ui-widget-content"),this._refresh(),this._animateOff=!1},_refresh:function(){this._createRange(),this._createHandles(),this._setupEvents(),this._refreshValue()},_createHandles:function(){var e,i,s=this.options,n=this.element.find(".ui-slider-handle"),o="",a=[];for(i=s.values&&s.values.length||1,n.length>i&&(n.slice(i).remove(),n=n.slice(0,i)),e=n.length;i>e;e++)a.push(o);this.handles=n.add(t(a.join("")).appendTo(this.element)),this._addClass(this.handles,"ui-slider-handle","ui-state-default"),this.handle=this.handles.eq(0),this.handles.each(function(e){t(this).data("ui-slider-handle-index",e).attr("tabIndex",0)})},_createRange:function(){var e=this.options;e.range?(e.range===!0&&(e.values?e.values.length&&2!==e.values.length?e.values=[e.values[0],e.values[0]]:t.isArray(e.values)&&(e.values=e.values.slice(0)):e.values=[this._valueMin(),this._valueMin()]),this.range&&this.range.length?(this._removeClass(this.range,"ui-slider-range-min ui-slider-range-max"),this.range.css({left:"",bottom:""})):(this.range=t("").appendTo(this.element),this._addClass(this.range,"ui-slider-range")),("min"===e.range||"max"===e.range)&&this._addClass(this.range,"ui-slider-range-"+e.range)):(this.range&&this.range.remove(),this.range=null)},_setupEvents:function(){this._off(this.handles),this._on(this.handles,this._handleEvents),this._hoverable(this.handles),this._focusable(this.handles)},_destroy:function(){this.handles.remove(),this.range&&this.range.remove(),this._mouseDestroy()},_mouseCapture:function(e){var i,s,n,o,a,r,l,h,c=this,u=this.options;return u.disabled?!1:(this.elementSize={width:this.element.outerWidth(),height:this.element.outerHeight()},this.elementOffset=this.element.offset(),i={x:e.pageX,y:e.pageY},s=this._normValueFromMouse(i),n=this._valueMax()-this._valueMin()+1,this.handles.each(function(e){var i=Math.abs(s-c.values(e));(n>i||n===i&&(e===c._lastChangedValue||c.values(e)===u.min))&&(n=i,o=t(this),a=e)}),r=this._start(e,a),r===!1?!1:(this._mouseSliding=!0,this._handleIndex=a,this._addClass(o,null,"ui-state-active"),o.trigger("focus"),l=o.offset(),h=!t(e.target).parents().addBack().is(".ui-slider-handle"),this._clickOffset=h?{left:0,top:0}:{left:e.pageX-l.left-o.width()/2,top:e.pageY-l.top-o.height()/2-(parseInt(o.css("borderTopWidth"),10)||0)-(parseInt(o.css("borderBottomWidth"),10)||0)+(parseInt(o.css("marginTop"),10)||0)},this.handles.hasClass("ui-state-hover")||this._slide(e,a,s),this._animateOff=!0,!0))},_mouseStart:function(){return!0},_mouseDrag:function(t){var e={x:t.pageX,y:t.pageY},i=this._normValueFromMouse(e);return this._slide(t,this._handleIndex,i),!1},_mouseStop:function(t){return this._removeClass(this.handles,null,"ui-state-active"),this._mouseSliding=!1,this._stop(t,this._handleIndex),this._change(t,this._handleIndex),this._handleIndex=null,this._clickOffset=null,this._animateOff=!1,!1},_detectOrientation:function(){this.orientation="vertical"===this.options.orientation?"vertical":"horizontal"},_normValueFromMouse:function(t){var e,i,s,n,o;return"horizontal"===this.orientation?(e=this.elementSize.width,i=t.x-this.elementOffset.left-(this._clickOffset?this._clickOffset.left:0)):(e=this.elementSize.height,i=t.y-this.elementOffset.top-(this._clickOffset?this._clickOffset.top:0)),s=i/e,s>1&&(s=1),0>s&&(s=0),"vertical"===this.orientation&&(s=1-s),n=this._valueMax()-this._valueMin(),o=this._valueMin()+s*n,this._trimAlignValue(o)},_uiHash:function(t,e,i){var s={handle:this.handles[t],handleIndex:t,value:void 0!==e?e:this.value()};return this._hasMultipleValues()&&(s.value=void 0!==e?e:this.values(t),s.values=i||this.values()),s},_hasMultipleValues:function(){return this.options.values&&this.options.values.length},_start:function(t,e){return this._trigger("start",t,this._uiHash(e))},_slide:function(t,e,i){var s,n,o=this.value(),a=this.values();this._hasMultipleValues()&&(n=this.values(e?0:1),o=this.values(e),2===this.options.values.length&&this.options.range===!0&&(i=0===e?Math.min(n,i):Math.max(n,i)),a[e]=i),i!==o&&(s=this._trigger("slide",t,this._uiHash(e,i,a)),s!==!1&&(this._hasMultipleValues()?this.values(e,i):this.value(i)))},_stop:function(t,e){this._trigger("stop",t,this._uiHash(e))},_change:function(t,e){this._keySliding||this._mouseSliding||(this._lastChangedValue=e,this._trigger("change",t,this._uiHash(e)))},value:function(t){return arguments.length?(this.options.value=this._trimAlignValue(t),this._refreshValue(),this._change(null,0),void 0):this._value()},values:function(e,i){var s,n,o;if(arguments.length>1)return this.options.values[e]=this._trimAlignValue(i),this._refreshValue(),this._change(null,e),void 0;if(!arguments.length)return this._values();if(!t.isArray(arguments[0]))return this._hasMultipleValues()?this._values(e):this.value();for(s=this.options.values,n=arguments[0],o=0;s.length>o;o+=1)s[o]=this._trimAlignValue(n[o]),this._change(null,o);this._refreshValue()},_setOption:function(e,i){var s,n=0;switch("range"===e&&this.options.range===!0&&("min"===i?(this.options.value=this._values(0),this.options.values=null):"max"===i&&(this.options.value=this._values(this.options.values.length-1),this.options.values=null)),t.isArray(this.options.values)&&(n=this.options.values.length),this._super(e,i),e){case"orientation":this._detectOrientation(),this._removeClass("ui-slider-horizontal ui-slider-vertical")._addClass("ui-slider-"+this.orientation),this._refreshValue(),this.options.range&&this._refreshRange(i),this.handles.css("horizontal"===i?"bottom":"left","");break;case"value":this._animateOff=!0,this._refreshValue(),this._change(null,0),this._animateOff=!1;break;case"values":for(this._animateOff=!0,this._refreshValue(),s=n-1;s>=0;s--)this._change(null,s);this._animateOff=!1;break;case"step":case"min":case"max":this._animateOff=!0,this._calculateNewMax(),this._refreshValue(),this._animateOff=!1;break;case"range":this._animateOff=!0,this._refresh(),this._animateOff=!1}},_setOptionDisabled:function(t){this._super(t),this._toggleClass(null,"ui-state-disabled",!!t)},_value:function(){var t=this.options.value;return t=this._trimAlignValue(t)},_values:function(t){var e,i,s;if(arguments.length)return e=this.options.values[t],e=this._trimAlignValue(e);if(this._hasMultipleValues()){for(i=this.options.values.slice(),s=0;i.length>s;s+=1)i[s]=this._trimAlignValue(i[s]);return i}return[]},_trimAlignValue:function(t){if(this._valueMin()>=t)return this._valueMin();if(t>=this._valueMax())return this._valueMax();var e=this.options.step>0?this.options.step:1,i=(t-this._valueMin())%e,s=t-i;return 2*Math.abs(i)>=e&&(s+=i>0?e:-e),parseFloat(s.toFixed(5))},_calculateNewMax:function(){var t=this.options.max,e=this._valueMin(),i=this.options.step,s=Math.round((t-e)/i)*i;t=s+e,t>this.options.max&&(t-=i),this.max=parseFloat(t.toFixed(this._precision()))},_precision:function(){var t=this._precisionOf(this.options.step);return null!==this.options.min&&(t=Math.max(t,this._precisionOf(this.options.min))),t},_precisionOf:function(t){var e=""+t,i=e.indexOf(".");return-1===i?0:e.length-i-1},_valueMin:function(){return this.options.min},_valueMax:function(){return this.max},_refreshRange:function(t){"vertical"===t&&this.range.css({width:"",left:""}),"horizontal"===t&&this.range.css({height:"",bottom:""})},_refreshValue:function(){var e,i,s,n,o,a=this.options.range,r=this.options,l=this,h=this._animateOff?!1:r.animate,c={};this._hasMultipleValues()?this.handles.each(function(s){i=100*((l.values(s)-l._valueMin())/(l._valueMax()-l._valueMin())),c["horizontal"===l.orientation?"left":"bottom"]=i+"%",t(this).stop(1,1)[h?"animate":"css"](c,r.animate),l.options.range===!0&&("horizontal"===l.orientation?(0===s&&l.range.stop(1,1)[h?"animate":"css"]({left:i+"%"},r.animate),1===s&&l.range[h?"animate":"css"]({width:i-e+"%"},{queue:!1,duration:r.animate})):(0===s&&l.range.stop(1,1)[h?"animate":"css"]({bottom:i+"%"},r.animate),1===s&&l.range[h?"animate":"css"]({height:i-e+"%"},{queue:!1,duration:r.animate}))),e=i}):(s=this.value(),n=this._valueMin(),o=this._valueMax(),i=o!==n?100*((s-n)/(o-n)):0,c["horizontal"===this.orientation?"left":"bottom"]=i+"%",this.handle.stop(1,1)[h?"animate":"css"](c,r.animate),"min"===a&&"horizontal"===this.orientation&&this.range.stop(1,1)[h?"animate":"css"]({width:i+"%"},r.animate),"max"===a&&"horizontal"===this.orientation&&this.range.stop(1,1)[h?"animate":"css"]({width:100-i+"%"},r.animate),"min"===a&&"vertical"===this.orientation&&this.range.stop(1,1)[h?"animate":"css"]({height:i+"%"},r.animate),"max"===a&&"vertical"===this.orientation&&this.range.stop(1,1)[h?"animate":"css"]({height:100-i+"%"},r.animate))},_handleEvents:{keydown:function(e){var i,s,n,o,a=t(e.target).data("ui-slider-handle-index");switch(e.keyCode){case t.ui.keyCode.HOME:case t.ui.keyCode.END:case t.ui.keyCode.PAGE_UP:case t.ui.keyCode.PAGE_DOWN:case t.ui.keyCode.UP:case t.ui.keyCode.RIGHT:case t.ui.keyCode.DOWN:case t.ui.keyCode.LEFT:if(e.preventDefault(),!this._keySliding&&(this._keySliding=!0,this._addClass(t(e.target),null,"ui-state-active"),i=this._start(e,a),i===!1))return}switch(o=this.options.step,s=n=this._hasMultipleValues()?this.values(a):this.value(),e.keyCode){case t.ui.keyCode.HOME:n=this._valueMin();break;case t.ui.keyCode.END:n=this._valueMax();break;case t.ui.keyCode.PAGE_UP:n=this._trimAlignValue(s+(this._valueMax()-this._valueMin())/this.numPages);break;case t.ui.keyCode.PAGE_DOWN:n=this._trimAlignValue(s-(this._valueMax()-this._valueMin())/this.numPages);break;case t.ui.keyCode.UP:case t.ui.keyCode.RIGHT:if(s===this._valueMax())return;n=this._trimAlignValue(s+o);break;case t.ui.keyCode.DOWN:case t.ui.keyCode.LEFT:if(s===this._valueMin())return;n=this._trimAlignValue(s-o)}this._slide(e,a,n)},keyup:function(e){var i=t(e.target).data("ui-slider-handle-index");this._keySliding&&(this._keySliding=!1,this._stop(e,i),this._change(e,i),this._removeClass(t(e.target),null,"ui-state-active"))}}}),t.widget("ui.spinner",{version:"1.12.1",defaultElement:"",widgetEventPrefix:"spin",options:{classes:{"ui-spinner":"ui-corner-all","ui-spinner-down":"ui-corner-br","ui-spinner-up":"ui-corner-tr"},culture:null,icons:{down:"ui-icon-triangle-1-s",up:"ui-icon-triangle-1-n"},incremental:!0,max:null,min:null,numberFormat:null,page:10,step:1,change:null,spin:null,start:null,stop:null},_create:function(){this._setOption("max",this.options.max),this._setOption("min",this.options.min),this._setOption("step",this.options.step),""!==this.value()&&this._value(this.element.val(),!0),this._draw(),this._on(this._events),this._refresh(),this._on(this.window,{beforeunload:function(){this.element.removeAttr("autocomplete")}})},_getCreateOptions:function(){var e=this._super(),i=this.element;return t.each(["min","max","step"],function(t,s){var n=i.attr(s);null!=n&&n.length&&(e[s]=n)}),e},_events:{keydown:function(t){this._start(t)&&this._keydown(t)&&t.preventDefault()},keyup:"_stop",focus:function(){this.previous=this.element.val()},blur:function(t){return this.cancelBlur?(delete this.cancelBlur,void 0):(this._stop(),this._refresh(),this.previous!==this.element.val()&&this._trigger("change",t),void 0)},mousewheel:function(t,e){if(e){if(!this.spinning&&!this._start(t))return!1;this._spin((e>0?1:-1)*this.options.step,t),clearTimeout(this.mousewheelTimer),this.mousewheelTimer=this._delay(function(){this.spinning&&this._stop(t)},100),t.preventDefault()}},"mousedown .ui-spinner-button":function(e){function i(){var e=this.element[0]===t.ui.safeActiveElement(this.document[0]);e||(this.element.trigger("focus"),this.previous=s,this._delay(function(){this.previous=s}))}var s;s=this.element[0]===t.ui.safeActiveElement(this.document[0])?this.previous:this.element.val(),e.preventDefault(),i.call(this),this.cancelBlur=!0,this._delay(function(){delete this.cancelBlur,i.call(this)}),this._start(e)!==!1&&this._repeat(null,t(e.currentTarget).hasClass("ui-spinner-up")?1:-1,e)},"mouseup .ui-spinner-button":"_stop","mouseenter .ui-spinner-button":function(e){return t(e.currentTarget).hasClass("ui-state-active")?this._start(e)===!1?!1:(this._repeat(null,t(e.currentTarget).hasClass("ui-spinner-up")?1:-1,e),void 0):void 0},"mouseleave .ui-spinner-button":"_stop"},_enhance:function(){this.uiSpinner=this.element.attr("autocomplete","off").wrap("").parent().append(" TẤT CẢ 0-9 '+((letters[i]=='-')?'...':letters[i].toUpperCase())+' "+prevText+" "+prevText+" "+nextText+" "+nextText+" "+printDate.getDate()+" '+data.author+' '+fullnameText+' 生理节律 生理节律 生理节律 Dave Bautista - 1969-01-18 Jason Segel - 1980-01-18 Pep Guardiola - 1971-01-18 Trần Minh Trà - 1991-01-18 人的出生日期 10th Dalai Lama - 1816-03-29 11th Dalai Lama - 1838-11-01 12th Dalai Lama - 1857-01-26 13th Dalai Lama - 1876-02-12 14th Dalai Lama - 1935-07-06 9th Dalai Lama - 1805-12-01 Aamir Khan - 1965-03-14 Aaron Ramsey - 1990-12-26 Aaron Yoo - 1979-05-12 Abdelmoumene Djabou - 1987-01-31 Abraham Lincoln - 1809-02-12 Ada Lovelace - 1815-12-10 Adam Brody - 1979-12-15 Adam Lambert - 1982-01-29 Adam Levine - 1979-03-18 Adam Sandler - 1966-09-09 Adam Smith - 1723-06-05 Adele - 1988-05-05 Admir Mehmedi - 1991-03-16 Adnan Januzaj - 1995-02-05 Adolf Hitler - 1889-04-20 Adolfo Ruiz Cortines - 1890-12-30 Adolphe Sax - 1814-11-06 Adrien Brody - 1973-04-14 Ahmet Davutoğlu - 1959-02-26 Akihito - 1933-12-23 Akio Suyama - 1968-07-08 Akira Amari - 1949-08-27 Akira Phan - 1985-07-25 Alain Delon - 1935-11-08 Alan Lowenthal - 1941-03-08 Albert Einstein - 1879-03-14 Albert Schweitzer - 1875-01-14 Aldous Huxley - 1894-07-26 Alec Su - 1973-09-11 Alejandro Bedoya - 1987-04-29 Alejandro Sabella - 1954-11-05 Alejandro Valverde - 1980-04-25 Alessandro Santos - 1977-07-20 Alessio Cerci - 1987-07-23 Alex Ferguson - 1941-12-31 Alexander Domínguez - 1987-06-05 Alexander Graham Bell - 1847-03-03 Alexander Grischuk - 1983-10-31 Alexander Kristoff - 1987-07-05 Alexandre Yersin - 1863-09-22 Alexandre de Rhodes - 1591-03-15 Alfred Nobel - 1833-10-21 Alyson Hannigan - 1974-03-24 Amber Heard - 1986-04-22 An Thuyên - 1949-08-15 Anatole France - 1844-04-16 Andrea Aybar - 1995-07-24 Andrea Bocelli - 1958-09-22 Andrea Pirlo - 1979-05-19 Andres Iniesta - 1984-05-11 André Schürrle - 1990-11-06 Andy Murray - 1987-05-15 Angela Merkel - 1954-07-17 Angela Phương Trinh - 1994-02-08 Angelina Jolie - 1975-06-04 Angus T. Jones - 1993-10-08 Ann Romney - 1949-04-16 Anna Freud - 1895-12-03 Anne Hathaway - 1982-11-12 Ansel Adams - 1902-02-20 Ansel Elgort - 1994-03-14 Anssi Vanjoki - 1956-09-13 Anthony Hopkins - 1937-12-31 Antoine Griezmann - 1991-03-21 Antonio Cassano - 1982-07-12 Arseniy Yatsenyuk - 1974-05-22 Arsène Wenger - 1949-10-22 Art Garfunkel - 1941-11-05 Arturo Vidal - 1987-05-22 Ashfaq Parvez Kayani - 1952-04-20 Ashikaga Yoshiakira - 1330-07-04 Ashley Tisdale - 1985-07-02 Ashton Carter - 1954-09-24 Ashton Kutcher - 1978-02-07 Atsuko Maeda - 1991-07-10 Audrey Tautou - 1976-08-09 Aung San - 1915-02-13 Aung San Suu Kyi - 1945-06-19 Avril Lavigne - 1984-09-27 Baba Vanga - 1911-01-31 Bae Suzy - 1994-10-10 Ban Ki-moon - 1944-06-13 Barack Obama - 1961-08-04 Bashar al-Assad - 1965-09-11 Bastian Schweinsteiger - 1984-08-01 Bear Grylls - 1974-06-07 Ben Affleck - 1972-08-15 Ben Bernanke - 1953-12-13 Ben Carson - 1951-09-18 Ben Feldman - 1980-05-27 Ben Stiller - 1965-11-30 Benedikt Höwedes - 1988-02-29 Benigno Aquino III - 1960-02-08 Benjamin Disraeli - 1804-12-21 Benjamin Netanyahu - 1949-10-21 Bernd Schuster - 1959-12-22 Beyonce Knowles - 1981-09-04 Bhumibol Adulyadej - 1927-12-05 BigDaddy - 1991-08-05 Bill Clinton - 1946-08-19 Bill Gates - 1955-10-28 Bill Murray - 1950-09-21 Bill Oddie - 1941-07-07 Billie Jean King - 1943-11-22 Billy Bob Thornton - 1955-08-04 Bjarne Stroustrup - 1950-12-30 Blaise Matuidi - 1987-04-09 Blerim Džemaili - 1986-04-12 Bob Menendez - 1954-01-01 Bobby Riggs - 1918-02-25 Boram - 1986-03-22 Boris Nemtsov - 1959-10-09 Brad Pitt - 1963-12-18 Bram Cohen - 1975-10-12 Brendan Shanahan - 1969-01-23 Brian Kernighan - 1942-01-01 Brigitte Bardot - 1934-09-28 Britney Spears - 1981-12-02 Brittany Murphy - 1977-11-10 Bruce Lee - 1940-11-27 Bruce Willis - 1955-03-19 Bruno Mars - 1985-10-08 Bruno Martins Indi - 1992-02-08 Burgess Meredith - 1907-11-16 Bùi Anh Tuấn - 1991-09-09 Bùi Quang Vinh - 1953-08-08 Bùi Trà Giang - 1993-07-09 Bùi Trí Vũ Nam - 1985-10-22 Bùi Tấn Trường - 1986-02-19 Bùi Văn Ga - 1957-11-18 Bùi Văn Nam - 1955-07-06 Bạc Hy Lai - 1949-07-03 Bảo Thy - 1988-06-02 Bảo Đại - 1913-10-22 Bằng Cường - 1985-10-07 Bằng Kiều - 1973-07-13 Calvin Klein - 1942-11-19 Cameron Diaz - 1972-08-30 Candy Hà - 1990-02-12 Cao Bạch Long - 1973-07-02 Cao Bạch Phụng - 1975-08-16 Cao Bảo Châu - 1990-10-17 Cao Huỳnh Đại Hải - 1997-10-04 Cao Thái Sơn - 1985-09-22 Carlo Ancelotti - 1959-06-10 Carlos Alberto Parreira - 1943-02-27 Carlos Cuéllar - 1981-08-23 Carlos Tévez - 1984-02-05 Carly Fiorina - 1954-09-06 Caroline Kennedy - 1957-11-27 Caroline Wozniacki - 1990-07-11 Carrie Fisher - 1956-10-21 Catherine Zeta-Jones - 1969-09-25 Cecilia Cheung - 1980-05-24 Celine Dion - 1968-03-30 Cesare Prandelli - 1957-08-19 Channing Tatum - 1980-04-26 Charles Dickens - 1812-02-07 Charles Michel - 1975-12-21 Charlie Chaplin - 1889-04-16 Charlie Sheen - 1965-09-03 Chi Pu - 1993-06-14 Cho Tat Wah - 1915-09-15 Choi Ji-woo - 1975-06-11 Choummaly Sayasone - 1936-03-06 Chow Yun-Fat - 1955-05-18 Chris Brown - 1989-05-05 Chris Christie - 1962-09-06 Chris Hemsworth - 1983-08-11 Chris Pine - 1980-08-26 Chris Pratt - 1979-06-21 Chris Wondolowski - 1983-01-28 Christian Bale - 1974-01-30 Christine Taylor - 1971-07-30 Christoph Kramer - 1991-02-19 Chuck Hagel - 1946-10-04 Chuck Norris - 1940-03-10 Chế Bảo Ngọc - 1985-05-15 Chế Linh - 1942-04-03 Ciro Immobile - 1990-02-20 Clark Gable - 1901-02-01 Claudio Marchisio - 1986-01-19 Cobie Smulders - 1982-04-03 Conan O'Brien - 1963-04-18 Connie Talbot - 2000-11-20 Cristian Gamboa - 1989-10-24 Cristiano Ronaldo - 1985-02-05 Cristin Milioti - 1985-08-16 Cung Le - 1972-05-25 Cuong Vu - 1969-09-19 Cù Huy Cận - 1919-05-31 Cù Huy Hà Vũ - 1957-12-02 Cẩm Ly - 1974-03-30 Daijiro Kato - 1976-07-04 Dakota Blue Richards - 1994-04-11 Dan Aykroyd - 1952-07-01 Dan Coats - 1943-05-16 Dan Pfeiffer - 1975-12-24 Dana Rohrabacher - 1947-06-21 Daniel Sturridge - 1989-09-01 Danilo Astori - 1940-04-23 Danny Ings - 1992-07-23 Danny Masterson - 1976-03-13 Dara - 1984-11-12 Darren Aronofsky - 1969-02-12 Date Masamune - 1567-09-05 Dave Bautista - 1969-01-18 David Beckham - 1975-05-02 David Ferrer - 1982-04-02 David Heinemeier Hansson - 1979-10-15 David Luiz - 1987-04-22 David Moyes - 1963-04-25 David Ospina - 1988-08-31 David Silva - 1986-01-08 David Villa - 1981-12-03 David de Gea - 1990-11-07 DeAndre Yedlin - 1993-07-09 Demi Lovato - 1992-08-20 Demi Moore - 1962-11-11 Dennis Ritchie - 1941-09-09 Desi Arnaz - 1917-03-02 Desiderius Erasmus - 1466-10-27 Dian Fossey - 1932-01-16 Diana DeGarmo - 1987-06-16 Dianna Agron - 1986-04-30 Didier Deschamps - 1968-10-15 Diego Costa - 1988-10-07 Diego Godín - 1986-02-16 Dirk Kuyt - 1980-07-22 Divock Origi - 1995-04-18 Djamel Haimoudi - 1970-12-10 Dmitry Andreikin - 1990-02-05 Dmitry Medvedev - 1965-09-14 Dmitry Rogozin - 1963-12-21 Dolly Parton - 1946-01-19 Don Johnson - 1949-12-15 Donald Knuth - 1938-01-10 Donald Trump - 1946-06-14 Donnie Yen - 1963-07-27 Doppo Kunikida - 1871-07-15 Doris Lessing - 1919-10-22 Dr. Seuss - 1904-03-02 Drew Barrymore - 1975-02-22 Drew Carey - 1958-05-23 Dries Mertens - 1987-05-06 Duy Khiêm Ngố - 1988-06-17 Dwight D. Eisenhower - 1890-10-14 Dwight Yorke - 1971-11-03 Dũng Gờ - 1981-12-14 Dưa Leo - 1982-10-22 Dương Diệp Linh - 1977-12-19 Dương Ngọc Thái - 1977-06-26 Dương Quang Hòa - 1988-12-16 Dương Triệu Vũ - 1984-01-01 Dương Trung Quốc - 1947-06-02 Dương Văn Minh - 1916-02-16 Ed Sheeran - 1991-02-17 Eddie Murphy - 1961-04-03 Eden Hazard - 1991-01-07 Eduardo Saverin - 1982-03-19 Edward Luttwak - 1942-11-04 Edward Snowden - 1983-06-21 Edwin Hubble - 1889-11-20 Egidio Arévalo - 1982-01-01 El Arbi Hillel Soudani - 1987-11-25 Eli Roth - 1972-04-18 Elisabeth Shue - 1963-10-06 Elizabeth II - 1926-04-21 Elizabeth Olsen - 1989-02-16 Ellen DeGeneres - 1958-01-26 Ellen Page - 1987-02-21 Elly Trần - 1987-08-06 Elon Musk - 1971-06-28 Elton John - 1947-03-25 Emily Dickinson - 1830-12-10 Emma Watson - 1990-04-15 Emperor Fushimi - 1265-05-10 Emperor Go-Hanazono - 1419-07-10 Enrique Iglesias - 1975-05-08 Enzo Pérez - 1986-02-22 Eric Cantona - 1966-05-24 Eric Clapton - 1945-03-30 Eric Schmidt - 1955-04-27 Erik Durm - 1992-05-12 Erna Solberg - 1961-02-24 Eusébio - 1942-01-25 Eva Green - 1980-07-05 Eva Mendes - 1974-03-05 Ezequiel Garay - 1986-10-10 Ezequiel Lavezzi - 1985-05-03 F. Scott Fitzgerald - 1896-09-24 Fabian Johnson - 1987-12-11 Fabio Cannavaro - 1973-09-13 Fabio Capello - 1946-06-18 Fan Bingbing - 1981-09-16 Faryd Mondragón - 1971-06-21 Fernando Gago - 1986-04-10 Fernando Torres - 1984-03-20 Fidel V. Ramos - 1928-03-18 Franck Ribéry - 1983-04-07 Frank Lampard - 1978-06-20 Frans Timmermans - 1961-05-06 Fred - 1983-10-03 Friedrich Engels - 1820-11-28 Friedrich Hayek - 1899-05-08 Frédéric Auguste Bartholdi - 1834-08-02 Fumio Kishida - 1957-07-29 G-Dragon - 1988-08-18 G.O - 1987-11-06 Gabriel Macht - 1972-01-22 Gackt - 1973-07-04 Gal Gadot - 1985-04-30 Gareth Bale - 1989-07-16 Garth Brooks - 1962-02-07 Gaël Monfils - 1986-09-01 Gelson Fernandes - 1986-09-02 Gen Nakatani - 1957-10-14 Geoff Cameron - 1985-07-11 George Boole - 1815-11-02 George Clooney - 1961-05-06 George H. W. Bush - 1924-06-12 George P. Bush - 1976-04-24 George W. Bush - 1946-07-06 George Washington - 1732-02-22 Georgi Plekhanov - 1856-11-29 Gerald Ford - 1913-07-14 Gerard Piqué - 1987-02-02 Gia Long - 1762-02-08 Giancarlo González - 1988-02-08 Giang Thanh Tuấn - 1986-09-11 Gianluigi Buffon - 1978-01-28 Gina Rinehart - 1954-02-09 Giorgio Armani - 1934-07-11 Giorgio Chiellini - 1984-08-14 Glen Johnson - 1984-08-23 Go Ah-sung - 1992-08-10 Golda Meir - 1898-05-03 Gong Li - 1965-12-31 Gonzalo Higuaín - 1987-12-10 Goo Hara - 1991-01-13 Gordon Brown - 1951-02-20 Gordon Moore - 1929-01-03 Gough Whitlam - 1916-07-11 Graham Greene - 1904-10-02 Graham Zusi - 1986-08-18 Granit Xhaka - 1992-09-27 Guido van Rossum - 1956-01-31 Guy Kawasaki - 1954-08-30 Gérard Depardieu - 1948-12-27 Halle Berry - 1966-08-14 Hamid Karzai - 1957-12-24 Han Chae-young - 1980-09-13 Haris Seferović - 1992-02-22 Harry Reid - 1939-12-02 Harry S. Truman - 1884-05-08 Hassan Rouhani - 1948-11-12 Hayato Matsuo - 1965-08-13 Hedy Lamarr - 1914-11-09 Heidi Klum - 1973-06-01 Heiner Mora - 1984-06-20 Helle Thorning-Schmidt - 1966-12-14 Henrique - 1986-10-14 Henrique Calisto - 1953-10-16 Henry Kissinger - 1923-05-27 Henry Steel Olcott - 1832-08-02 Herman Van Rompuy - 1947-10-31 Hernanes - 1985-05-29 Hideki Tōjō - 1884-12-30 Hideo Fukuyama - 1955-08-13 Hilary Duff - 1987-09-28 Hillary Clinton - 1947-10-26 Hiroaki Hirata - 1963-08-07 Hiroki Takahashi - 1974-09-07 Hiroshi Amano - 1960-09-11 Hishammuddin Hussein - 1961-08-05 Hiền Thục - 1981-05-13 Hoài Linh - 1969-12-18 Hoàng Hữu Nhân - 1959-09-11 Hoàng Minh - 1984-04-08 Hoàng Minh Hiếu - 1985-11-09 Hoàng My - 1988-11-13 Hoàng Thanh Trang - 1980-04-25 Hoàng Trung Hải - 1959-09-27 Hoàng Tôn - 1988-11-15 Hoàng Xuân Vinh - 1974-10-06 Hoàng Đức - 1989-09-28 Hugh Grant - 1960-09-09 Hugh Jackman - 1968-10-12 Hugo Almeida - 1984-05-23 Hulk - 1986-07-25 Hulk Hogan - 1953-08-11 Hun Sen - 1952-08-05 Huy Tuấn - 1970-09-15 Huỳnh Phong Tranh - 1955-01-12 Huỳnh Phương - 1992-12-11 Huỳnh Thị Yến - 1975-02-02 Huỳnh Tấn Phát - 1913-02-15 Hyolyn - 1991-01-11 Hyuna - 1992-06-06 Hà Anh Tuấn - 1984-12-17 Hà Minh Tuấn - 1991-01-01 Hà Okio - 1981-11-15 Hương Tràm - 1995-01-15 Hạ Anh - 1994-08-31 Hồ Chí Minh - 1890-05-19 Hồ Ngọc Hà - 1984-11-25 Hồ Quang Hiếu - 1986-06-20 Hồ Quỳnh Hương - 1980-10-16 Hồng Nhung - 1970-03-15 Hứa Vĩ Văn - 1979-12-26 IU - 1993-05-16 Ibrahim Afellay - 1986-04-02 Iggy Azalea - 1990-06-07 Igor Krutoy - 1954-07-29 Igor Sysoev - 1970-09-28 Iker Casillas - 1981-05-20 Im Yoona - 1990-05-30 Inge Lehmann - 1888-05-13 Isaac Newton - 1642-12-25 Isamu Akasaki - 1929-01-30 Isco - 1992-04-21 Islam Slimani - 1988-06-18 Itsunori Onodera - 1960-05-05 Ivan Rakitić - 1988-03-10 J. J. Abrams - 1966-06-27 JVevermind - 1992-01-21 Jack Lew - 1955-08-29 Jack Ma - 1964-09-10 Jack Nicklaus - 1940-01-21 Jackie Chan - 1954-04-07 Jai Courtney - 1986-03-15 Jake Gyllenhaal - 1980-12-19 Jalal Talabani - 1933-11-12 James Collins - 1983-08-23 James Dean - 1931-02-08 James Franco - 1978-04-19 James Gosling - 1955-05-19 James Madison - 1751-03-16 James Rodríguez - 1991-07-12 Jamie Dornan - 1982-05-01 Jane Pauley - 1950-10-31 Jang Na-ra - 1981-03-18 January Jones - 1978-01-05 Jason Biggs - 1978-05-12 Jason Mraz - 1977-06-23 Jason Segel - 1980-01-18 Jasper Cillessen - 1989-04-22 Javier Mascherano - 1984-06-08 Jay-Z - 1969-12-04 Jean Dujardin - 1972-06-19 Jean Reno - 1948-07-30 Jean-Christophe Péraud - 1977-05-22 Jean-Claude Van Damme - 1960-10-18 Jean-Marc Ayrault - 1950-01-25 Jeb Bush - 1953-02-11 Jeff Bezos - 1964-01-12 Jeff Bridges - 1949-12-04 Jeffrey Pierce - 1971-12-13 Jenna Ushkowitz - 1986-04-28 Jennifer Aniston - 1969-02-11 Jennifer Connelly - 1970-12-12 Jennifer Garner - 1972-04-17 Jennifer Lawrence - 1990-08-15 Jennifer Lopez - 1969-07-24 Jennifer Phạm - 1985-07-03 Jennifer Stone - 1993-02-12 Jeremain Lens - 1987-11-24 Jeremy Renner - 1971-01-07 Jerry Bengtson - 1987-04-08 Jesse Williams - 1981-08-05 Jessica Biel - 1982-03-03 Jet Li - 1963-04-26 Jien - 1155-05-17 Jimmy Carter - 1924-10-01 Jimmy Fallon - 1974-09-19 Jimmy Smith - 1925-12-08 Jin Akanishi - 1984-07-04 Jo-Wilfried Tsonga - 1985-04-17 Joachim Löw - 1960-02-03 Joe Biden - 1942-11-20 Joel Campbell - 1992-06-26 Joel Edgerton - 1974-06-23 Johan Cruyff - 1947-04-25 John Adams - 1735-10-30 John Belushi - 1949-01-24 John Boehner - 1949-11-17 John Carmack - 1970-08-20 John Donahoe - 1960-04-30 John F. Kennedy - 1917-05-29 John Forbes Nash, Jr. - 1928-06-13 John Hancock - 1737-01-23 John Isner - 1985-04-26 John Kasich - 1952-05-13 John Kerry - 1943-12-11 John Lennon - 1940-10-09 John Maynard Keynes - 1883-06-05 John McCain - 1936-08-29 John Resig - 1984-05-08 John Terry - 1980-12-07 Johnny Acosta - 1983-07-21 Johnny Cash - 1932-02-26 Johnny Depp - 1963-06-09 Johnny Trí Nguyễn - 1974-02-16 Joko Widodo - 1961-06-21 Jon Bon Jovi - 1962-03-02 Jon Cryer - 1965-04-16 Jonathan Ive - 1967-02-27 Jonny Evans - 1988-01-03 Jordi Alba - 1989-03-21 Jorge Sampaoli - 1960-03-13 Joseph Gordon-Levitt - 1981-02-17 Joseph Stalin - 1878-12-18 Joseph Yobo - 1980-09-06 Josephine Siao - 1947-03-13 Josh Earnest - 1977-03-10 Josh Groban - 1981-02-27 Josh Hutcherson - 1992-10-12 Josh Peck - 1986-11-10 Josh Radnor - 1974-07-29 Joshua Wong - 1996-10-13 Josip Drmić - 1992-08-08 Josip Vandot - 1884-01-15 José Manuel Barroso - 1956-03-23 José María Basanta - 1984-04-03 José Miguel Cubero - 1987-02-14 José Mourinho - 1963-01-26 José Mujica - 1935-05-20 Jude Law - 1972-12-29 Judy Garland - 1922-06-10 Julian Barratt - 1968-05-04 Julian Green - 1995-06-06 Juliette Binoche - 1964-03-09 Jun Ji-hyun - 1981-10-30 Jung Hong-won - 1944-10-09 Jung Yong-hwa - 1989-06-22 Junichiro Koizumi - 1942-01-08 JustaTee - 1991-11-01 Justin Bieber - 1994-03-01 Justin Timberlake - 1981-01-31 Júlio César - 1979-09-03 Júnior Díaz - 1983-09-12 Jürgen Klinsmann - 1964-07-30 Kailash Satyarthi - 1954-01-11 Kaká - 1982-04-22 Kama Chinen - 1895-05-10 Kangta - 1979-10-10 Kanye West - 1977-06-08 Kaori Shimizu - 1983-05-21 Kara DioGuardi - 1970-12-09 Karik - 1989-04-12 Karim Benzema - 1987-12-19 Karl Marx - 1818-05-05 Kasim Hoàng Vũ - 1980-10-11 Katherine Heigl - 1978-11-24 Katie Holmes - 1978-12-18 Katinka Hosszú - 1989-05-03 Katy Perry - 1984-10-25 Kazuo Hirai - 1960-12-22 Kei Nishikori - 1989-12-29 Keiko Ihara - 1973-07-04 Keiko Matsuzaka - 1952-07-20 Kelli Garner - 1984-04-11 Ken Gushi - 1986-09-19 Ken Jeong - 1969-07-13 Ken Ogata - 1937-07-20 Ken Robinson - 1950-03-04 Ken Thompson - 1943-02-04 Kenz Smith - 1993-11-04 Kerry Katona - 1980-09-06 Kesha - 1987-03-01 Kevin De Bruyne - 1991-06-28 Kevin Mirallas - 1987-10-05 Khoi Vinh - 1971-12-03 Khánh Ly - 1945-03-06 Khánh Phương - 1981-11-04 Khải Định - 1885-10-08 Khắc Việt - 1987-08-30 Khổng Tú Quỳnh - 1991-11-22 Kim Dung - 1924-02-06 Kim Jong-il - 1941-02-16 Kim Jong-un - 1984-01-08 Kim Kardashian - 1980-10-21 Kim Sung-soo - 1973-05-23 Kim Tae-hee - 1980-03-29 Kim Tae-yeon - 1989-03-09 Kim Yura - 1992-11-06 Kirsten Dunst - 1982-04-30 Klaas-Jan Huntelaar - 1983-08-12 Koichi Tanaka - 1959-08-03 Koji Kondo - 1961-08-13 Kolo Touré - 1981-03-19 Kris Wu - 1990-11-06 Kurt Cobain - 1967-02-20 Kyle Beckerman - 1982-04-23 Lady Gaga - 1986-03-28 Laetitia Casta - 1978-05-11 Lance Bass - 1979-05-04 Landon Donovan - 1982-03-04 Larry Ellison - 1944-08-17 Larry Page - 1973-03-26 Laurent Koscielny - 1985-09-10 Lawrence Summers - 1954-11-30 Lee Byung-chul - 1910-02-12 Lee Chong Wei - 1982-10-21 Lee Dong-wook - 1981-11-06 Lee Kun-hee - 1942-01-09 Lee Myung-bak - 1941-12-19 Lee Yeon-hee - 1988-01-09 Lee Yo-won - 1980-04-09 Lee Young Ae - 1971-01-31 Leighton Baines - 1984-12-11 Lenka - 1978-03-19 Lenora Crichlow - 1985-01-04 Leonardo DiCaprio - 1974-11-11 Leonardo da Vinci - 1452-04-15 Leonid Brezhnev - 1906-12-19 Leroy Fer - 1990-01-05 Li Bingbing - 1973-02-27 Liam Hemsworth - 1990-01-13 Liam Neeson - 1952-06-07 Lim Jeong-Hee - 1981-05-17 Lin Dan - 1983-10-14 Linda Hamilton - 1956-09-26 Lindsay Lohan - 1986-07-02 Linh Nga - 1982-01-03 Linus Torvalds - 1969-12-28 Lionel Messi - 1987-06-24 Lionel Richie - 1949-06-20 Liu Xiaoqing - 1955-10-30 Liu Yifei - 1987-08-25 Lleyton Hewitt - 1981-02-24 Logan Lerman - 1992-01-19 Lorde - 1996-11-07 Loretta Sanchez - 1960-01-07 Louis Pasteur - 1822-12-27 Louis de Funès - 1914-07-31 Louis van Gaal - 1951-08-08 Loïc Rémy - 1987-01-02 Lucas Biglia - 1986-01-30 Lucía Topolansky - 1944-09-25 Luis Aragonés - 1938-07-28 Luis Fonsi - 1978-04-15 Luis Suárez - 1987-01-24 Luis Ángel Landín - 1985-07-23 Luiz Felipe Scolari - 1948-11-09 Lukas Podolski - 1985-06-04 Luke Mitchell - 1985-04-17 Luke Shaw - 1995-07-12 Luke Wilson - 1971-09-21 Lyndon B. Johnson - 1908-08-27 Lynh Thùy - 1989-02-05 Lyudmila Pavlichenko - 1916-07-12 Lâm Việt Anh - 1993-07-13 Lâm Á Hân - 1994-03-10 Lê Bùi Thanh Quy - 1992-03-13 Lê Cát Trọng Lý - 1987-08-24 Lê Công Vinh - 1985-12-10 Lê Duẩn - 1907-04-07 Lê Huỳnh Đức - 1972-04-20 Lê Hồng Phong - 1902-09-06 Lê Khả Phiêu - 1931-12-27 Lê Minh Hùng - 1970-07-22 Lê Nguyễn Nguyệt Linh - 1984-08-17 Lê Quang Liêm - 1991-03-13 Lê Quỳnh - 1987-04-26 Lê Thanh Hải - 1950-02-20 Lê Thị Hương Lan - 1971-11-06 Lê Thị Kim Lan - 1963-02-23 Lê Thị Thảo Ly - 1990-03-31 Lê Trung Thành - 1997-10-13 Lê Trần Trường Giang - 1995-10-01 Lê Tấn Tài - 1984-03-26 Lê Đại Hành - 941-08-10 Lê Đặng Kim Ngân - 1989-11-11 Lê Đức Thọ - 1911-10-14 Lý Gia Ngọc - 1990-03-26 Lý Hiển Long - 1952-02-10 Lý Hoàng Nam - 1997-02-25 Lý Hải - 1969-09-28 Lý Khắc Cường - 1955-07-01 Lý Nhã Kỳ - 1982-07-19 Lý Quang Diệu - 1923-09-16 Lý Đức - 1965-10-19 Lưu Thị Hồng Trinh - 1966-12-22 Lương Bích Hữu - 1984-09-01 Lương Minh Trang - 1995-06-25 Lệ Thu - 1943-07-16 Madjid Bougherra - 1982-10-07 Madonna - 1958-08-16 Maggie Q - 1979-05-22 Mahatma Gandhi - 1869-10-02 Mai Phương Thúy - 1988-08-06 Maia Mitchell - 1993-08-18 Malala Yousafzai - 1997-07-12 Malia Obama - 1998-07-04 Mamadou Sakho - 1990-02-13 Manmohan Singh - 1932-09-26 Manuel Pellegrini - 1953-09-16 Mao Trạch Đông - 1893-12-26 Marc Wilmots - 1969-02-22 Marcel Kittel - 1988-05-11 Marco Parolo - 1985-01-25 Marco Reus - 1989-05-31 Marco Rubio - 1971-05-28 Marco Ureña - 1990-03-05 Marco Verratti - 1992-11-05 Marcos Rojo - 1990-03-20 Marcos Senna - 1976-07-17 Margot Robbie - 1990-07-02 Maria Ozawa - 1986-01-08 Maria Sharapova - 1987-04-19 Mariah Carey - 1970-03-27 Mariette Hartley - 1940-06-21 Marilyn Monroe - 1926-06-01 Marin Čilić - 1988-09-28 Mario Balotelli - 1990-08-12 Mario Götze - 1992-06-03 Mario Yepes - 1976-01-13 Marion Cotillard - 1975-09-30 Marise Payne - 1964-07-29 Marissa Mayer - 1975-05-30 Marié Digby - 1983-04-16 Mark Pellegrino - 1965-04-09 Mark Zuckerberg - 1984-05-14 Martin Dempsey - 1952-03-14 Martin Luther King, Jr. - 1929-01-15 Martin Schulz - 1955-12-20 Mary Landrieu - 1955-11-23 Masahiro Sakurai - 1970-08-03 Mathieu Valbuena - 1984-09-28 Mats Hummels - 1988-12-16 Matt Bomer - 1977-10-11 Matteo Renzi - 1975-01-11 Matthew Lewis - 1989-06-27 Mattia De Sciglio - 1992-10-20 Maya Angelou - 1928-04-04 Megan Fox - 1986-05-16 Mehdi Benatia - 1987-04-17 Meisa Kuroki - 1988-05-28 Melissa Joan Hart - 1976-04-18 Memphis Depay - 1994-02-13 Mesut Özil - 1988-10-15 Michael Bradley - 1987-07-31 Michael Fassbender - 1977-04-02 Michael Jackson - 1958-08-29 Michael Korda - 1933-10-08 Michael Rady - 1981-08-20 Michael Umaña - 1982-07-16 Michel Platini - 1955-06-21 Michel Teló - 1981-01-21 Michelle Obama - 1964-01-17 Midori Ito - 1969-08-13 Mie Nguyen - 1994-02-05 Mike Huckabee - 1955-08-24 Mike Rogers - 1963-06-02 Mikhail Gorbachev - 1931-03-02 Mila Kunis - 1983-08-14 Miley Cyrus - 1992-11-23 Milos Raonic - 1990-12-27 Milton Berle - 1908-07-12 Min-woo Hwang - 2005-10-17 Minh Hằng - 1987-06-22 Minh Mạng - 1791-05-25 Minh Tuyết - 1976-10-15 Minh Vương - 1984-12-21 Minoru Fujita - 1977-09-05 Mirai Shida - 1993-05-10 Miroslav Klose - 1978-06-09 Mitch McConnell - 1942-02-20 Mitt Romney - 1947-03-12 Miu Lê - 1991-07-05 Moa Kikuchi - 1999-07-04 Moisés Arias - 1994-04-18 Mokomichi Hayami - 1984-08-10 Moussa Sissoko - 1989-08-16 Mr.T - 1991-04-18 Muammar al-Gaddafi - 1942-06-07 Muhammad Ali - 1942-01-17 Mykola Azarov - 1947-12-17 Mạc Can - 1945-04-14 Mạc Hồng Quân - 1992-01-01 Mờ Naive - 1997-11-03 Mỹ Linh - 1975-08-19 Mỹ Tâm - 1981-01-16 Nacer Chadli - 1989-08-02 Nam Gyu-ri - 1985-04-26 Nani - 1986-11-17 Naoki Tsukahara - 1985-05-10 Naoki Yamada - 1990-07-04 Naoto Kan - 1946-10-10 Napoleon Bonaparte - 1769-08-15 Narendra Modi - 1950-09-17 Natalia Poklonskaya - 1980-03-18 Natalie Portman - 1981-06-09 Natsumi Abe - 1981-08-10 Neil Patrick Harris - 1973-06-15 Nelson Mandela - 1918-07-18 Neymar - 1992-02-05 Nguyễn An Vy - 1998-05-28 Nguyễn Anh Ly - 1988-08-27 Nguyễn Bá Thanh - 1953-04-08 Nguyễn Bắc Son - 1953-08-22 Nguyễn Cao Kỳ - 1930-09-08 Nguyễn Cao Kỳ Duyên - 1965-06-30 Nguyễn Chánh Tín - 1952-11-29 Nguyễn Chí Thanh - 1914-01-01 Nguyễn Chí Vịnh - 1957-05-15 Nguyễn Công Phượng - 1995-01-21 Nguyễn Hoài Bảo Anh - 1992-09-03 Nguyễn Huỳnh Vĩnh Phước - 1993-02-09 Nguyễn Hồng Duyên - 1989-06-19 Nguyễn Khoa Điềm - 1943-04-15 Nguyễn Khải - 1930-12-03 Nguyễn Long Hải - 1987-10-15 Nguyễn Lân Dũng - 1938-09-29 Nguyễn Lê Minh Nhựt - 1990-09-20 Nguyễn Lương Bằng - 1904-04-02 Nguyễn Minh Hiển - 1948-02-01 Nguyễn Ngọc Duy Luân - 1993-12-22 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - 1979-07-18 Nguyễn Ngọc Trường Sơn - 1990-02-28 Nguyễn Phi Hùng - 1977-06-24 Nguyễn Phú Nhật Tiến - 1994-07-15 Nguyễn Phú Trọng - 1944-04-14 Nguyễn Phương Chính - 1982-09-22 Nguyễn Phước Lộc - 1959-11-09 Nguyễn Quốc Thanh - 1988-11-06 Nguyễn Sen - 1980-08-09 Nguyễn Sinh Hùng - 1954-12-01 Nguyễn Sỹ Minh - 1993-11-16 Nguyễn Thanh Sang - 1974-08-19 Nguyễn Thiện Nhân - 1953-06-12 Nguyễn Thu Hà - 1989-11-05 Nguyễn Thị Bình - 1927-05-26 Nguyễn Thị Hiếu - 1993-04-12 Nguyễn Thị Hồng - 1961-04-24 Nguyễn Thị Hồng Toản - 1982-11-23 Nguyễn Thị Kim Ngân - 1954-04-12 Nguyễn Thị Kim Tiến - 1959-08-01 Nguyễn Thị Ngọc Sương - 1972-04-26 Nguyễn Thị Năm - 1986-07-12 Nguyễn Thị Ánh Viên - 1996-11-09 Nguyễn Tiến Minh - 1983-02-12 Nguyễn Tiến Nghĩa - 1982-12-11 Nguyễn Tấn Dũng - 1949-11-17 Nguyễn Việt Phương - 1991-11-17 Nguyễn Văn Bình - 1961-03-04 Nguyễn Văn Bình - 1965-12-20 Nguyễn Văn Cừ - 1912-07-09 Nguyễn Văn Linh - 1915-07-01 Nguyễn Văn Nên - 1957-07-14 Nguyễn Văn Thiệu - 1923-04-05 Nguyễn Vĩnh Linh - 1993-11-20 Nguyễn Xuân Phúc - 1954-07-20 Nguyễn Xuân Thái - 1975-04-17 Nguyễn Ánh 9 - 1940-01-01 Nguyễn Đình Tứ - 1932-10-01 Nguyễn Đồng Phước - 2000-07-07 Nguyễn Đức Hậu - 1986-10-05 Nguyễn Đức Soát - 1946-06-24 Nguyễn Đức Thanh - 1983-09-02 Ngô Bảo Châu - 1972-06-28 Ngô Kiến Huy - 1988-06-29 Ngô Lan Hương - 1979-01-12 Ngô Minh Tiến - 1991-03-10 Ngô Phúc Lộc - 1989-12-20 Ngô Thanh Vân - 1979-02-26 Ngô Thụy Miên - 1948-09-26 Ngô Xuân Lịch - 1954-04-20 Ngô Đình Diệm - 1901-01-03 Ngọc Quyên - 1988-04-24 Ngọc Sơn - 1970-11-26 Ngọc Trinh - 1989-09-27 Ngụy Thiên An - 1987-08-31 Ngụy Văn Thà - 1943-01-16 Như Quỳnh - 1970-09-09 Ni Ni - 1988-08-08 Niccolò Machiavelli - 1469-05-03 Nichkhun - 1988-06-24 Nicholas Hoult - 1989-12-07 Nick Jonas - 1992-09-16 Nick Kyrgios - 1995-04-27 Nicklas Bendtner - 1988-01-16 Nicolas Cage - 1964-01-07 Nicole Kidman - 1967-06-20 Nicole Tsang - 1972-09-08 Nigahiga - 1990-06-06 Nikita Khrushchev - 1894-04-15 Niklas Savander - 1962-08-04 Niklaus Wirth - 1934-02-15 Nina Simone - 1933-02-21 Nobuhiro Takeda - 1967-05-10 Noel Valladares - 1977-05-03 Noo Phước Thịnh - 1988-12-18 Norodom Sihamoni - 1953-05-14 Norodom Sihanouk - 1922-10-31 Nostradamus - 1503-12-14 Novak Djokovic - 1987-05-22 Ogenyi Onazi - 1992-12-25 Oleksandr Turchynov - 1964-03-31 Olivier Giroud - 1986-09-30 Omar al-Bashir - 1944-01-01 Oprah Winfrey - 1954-01-29 Oscar de la Renta - 1932-07-22 Oscar dos Santos - 1991-09-09 Ottmar Hitzfeld - 1949-01-12 Owen Wilson - 1968-11-18 Pablo Picasso - 1881-10-25 Paolo Maldini - 1968-06-26 Park Geun-hye - 1952-02-02 Park Gyuri - 1988-05-21 Park Hang-seo - 1957-01-04 Park Shin-hye - 1990-02-18 Park Sojin - 1986-05-21 Patricia Cornwell - 1956-06-09 Paul Bissonnette - 1985-03-11 Paul Pogba - 1993-03-15 Paul Ryan - 1970-01-29 Paul Walker - 1973-09-12 Paulinho - 1988-07-25 Penn Badgley - 1986-11-01 Penélope Cruz - 1974-04-28 Pep Guardiola - 1971-01-18 Pete Sampras - 1971-08-12 Peter Ho - 1975-09-13 Peter Svidler - 1976-06-17 Peyton List - 1986-08-08 Phan Bội Châu - 1867-12-26 Phan Châu Trinh - 1872-09-09 Phan Huy Lê - 1934-02-23 Phan Huỳnh Điểu - 1924-11-11 Phan Mạnh Quỳnh - 1990-01-10 Phan Thị Liên - 1992-04-24 Phan Đinh Tùng - 1976-12-26 Pharrell Williams - 1973-04-05 Phil Heath - 1979-12-18 Phil Schiller - 1960-06-08 Philipp Lahm - 1983-11-11 Philipp Rösler - 1973-02-24 Philo Farnsworth - 1906-08-19 Phùng Quang Thanh - 1949-02-02 Phương Mỹ Chi - 2003-01-12 Phương Thanh - 1973-04-27 Phạm Bình Minh - 1959-03-26 Phạm Chi Lan - 1945-12-14 Phạm Chí Giao - 1956-11-16 Phạm Chí Hà - 1987-09-28 Phạm Công Thành - 1993-03-01 Phạm Duy - 1921-10-05 Phạm Gia Chi Bảo - 1973-01-23 Phạm Gia Khiêm - 1944-08-06 Phạm Huy Hoàng - 1987-11-05 Phạm Huỳnh Tam Lang - 1942-02-14 Phạm Hùng - 1912-06-11 Phạm Hồng Phước - 1991-05-13 Phạm Khắc - 1939-12-10 Phạm Kim Thanh - 1960-11-10 Phạm Minh Chính - 1958-12-10 Phạm Minh Tiến - 1958-09-15 Phạm Minh Tuân - 1962-11-25 Phạm Minh Tuấn - 1942-05-23 Phạm Ngọc Lan - 1934-12-12 Phạm Ngọc Minh Thu - 1990-10-18 Phạm Ngọc Minh Tâm - 1988-03-07 Phạm Ngọc Phương Anh - 1998-06-14 Phạm Ngọc Thạch - 1909-05-07 Phạm Ngọc Thảo - 1922-02-14 Phạm Nhật Vượng - 1968-08-05 Phạm Phi Nhung - 1972-04-10 Phạm Phương Thảo - 1952-09-15 Phạm Quang Nghị - 1949-09-02 Phạm Quang Trường - 1997-04-05 Phạm Quỳnh - 1892-12-17 Phạm Quỳnh Anh - 1984-08-24 Phạm Thanh Tâm - 1989-03-29 Phạm Thu Hà - 1982-10-09 Phạm Thị Như Quỳnh - 1988-11-16 Phạm Thị Thiệp - 1927-08-12 Phạm Tiến Duật - 1941-01-14 Phạm Trưởng - 1985-01-28 Phạm Tuyên - 1930-01-12 Phạm Tuân - 1947-02-14 Phạm Tùng - 1990-01-29 Phạm Tất Đắc - 1909-02-15 Phạm Văn Cương - 1921-05-15 Phạm Văn Mách - 1976-10-16 Phạm Văn Quyến - 1984-04-29 Phạm Văn Rạng - 1934-01-08 Phạm Văn Tiên - 1928-07-07 Phạm Văn Trà - 1935-08-19 Phạm Văn Đồng - 1906-03-01 Phạm Vũ Luận - 1955-08-01 Phạm Xuân Ẩn - 1927-09-12 Phạm Đan Trường - 1976-11-29 Phạm Đình Thái Vũ - 1991-09-14 Phạm Đức Tuấn - 1980-06-02 Pierre Omidyar - 1967-06-21 Pietro Parolin - 1955-01-17 Pink - 1979-09-08 Pope Benedict XVI - 1927-04-16 Pope Francis - 1936-12-17 Pope Gregory XIII - 1502-01-07 Pranab Mukherjee - 1935-12-11 Pratibha Patil - 1934-12-19 Psy - 1977-12-31 Qri - 1986-12-12 Quang Dũng - 1980-08-08 Quang Hà - 1981-01-19 Quang Linh - 1965-09-01 Quang Lê - 1981-01-24 Quốc Thuận - 1979-07-15 Quốc Trung - 1966-05-09 Radamel Falcao - 1986-02-10 Rafael Nadal - 1986-06-03 Rafik Halliche - 1986-09-02 Ralph Ludwig - 1968-05-16 Ramires - 1987-03-24 Ramūnas Navardauskas - 1988-01-30 Rand Paul - 1963-01-07 Randy Forbes - 1952-02-17 Randy Orton - 1980-04-01 Rashida Jones - 1976-02-25 Rasmus Lerdorf - 1968-11-22 Raul Gonzalez - 1977-06-27 Raymond Carver - 1938-05-25 Reeve Carney - 1983-04-18 Reiko Nakamura - 1982-05-17 Reuben Gabriel - 1990-09-25 Reuven Rivlin - 1939-09-09 Richard Branson - 1950-07-18 Richard Nixon - 1913-01-09 Richard Stallman - 1953-03-16 Ricky Martin - 1971-12-24 Rihanna - 1988-02-20 Riho Sayashi - 1998-05-28 Rio Ferdinand - 1978-11-07 Rob Bourdon - 1979-01-20 Robbie Amell - 1988-04-21 Robert Altman - 1925-02-20 Robert Crumb - 1943-08-30 Robert Downey, Jr. - 1965-04-04 Robert Pattinson - 1986-05-13 Roberto Carlos - 1973-04-10 Robin Williams - 1951-07-21 Robin van Persie - 1983-08-06 Rodrigo Palacio - 1982-02-05 Roger Federer - 1981-08-08 Roh Moo-hyun - 1946-08-06 Roman Abramovich - 1966-10-24 Roman Shirokov - 1981-07-06 Romelu Lukaku - 1993-05-13 Ronald Reagan - 1911-02-06 Ronaldo - 1976-09-18 Rose Byrne - 1979-07-24 Roseanne Barr - 1952-11-03 Rowan Atkinson - 1955-01-06 Roy Hodgson - 1947-08-09 Roza Shanina - 1924-04-03 Ruby Lin - 1976-01-27 Russell Brand - 1975-06-04 Russell Crowe - 1964-04-07 Ryan Giggs - 1973-11-29 Ryan Gosling - 1980-11-12 Ryan Seacrest - 1974-12-24 Ryo Ishibashi - 1956-07-20 Ryoko Shiraishi - 1982-09-07 Ryuta Kawashima - 1959-05-23 Sae Miyazawa - 1990-08-13 Sakaigawa Namiemon - 1841-05-28 Saki Fukuda - 1990-09-19 Sam Rainsy - 1949-03-10 Samantha Power - 1970-09-21 Samantha Ruth Prabhu - 1987-04-28 Sami Khedira - 1987-04-04 Sandra Bullock - 1964-07-26 Saphir Taïder - 1992-02-29 Sarah Clarke - 1972-02-16 Satoru Iwata - 1959-12-06 Sauli Niinistö - 1948-08-24 Sean Combs - 1969-11-04 Sean Connery - 1930-08-25 Sean Parker - 1979-12-03 Seiichiro Maki - 1980-08-07 Selena Gomez - 1992-07-22 Selma Blair - 1972-06-23 Serena Williams - 1981-09-26 Sergey Aksyonov - 1972-11-26 Sergey Brin - 1973-08-21 Sergey Lavrov - 1950-03-21 Sergio Aguero - 1988-06-02 Sergio Busquets - 1988-07-16 Sergio Ramos - 1986-03-30 Seungri - 1990-12-12 Shailene Woodley - 1991-11-15 Sheryl Sandberg - 1969-08-28 Shigeru Ishiba - 1957-02-04 Shigeru Miyamoto - 1952-11-16 Shimon Peres - 1923-08-02 Shinji Kagawa - 1989-03-17 Shinzō Abe - 1954-09-21 Shkodran Mustafi - 1992-04-17 Shuji Nakamura - 1954-05-22 Shunya Shiraishi - 1990-08-03 Shōsuke Tanihara - 1972-07-08 Simona Halep - 1991-12-27 Sinéad O'Connor - 1966-12-08 Siu Black - 1967-08-27 Snoop Dogg - 1971-10-20 Sofia Kovalevskaya - 1850-01-15 Song Hye-kyo - 1981-11-22 Song Joong-ki - 1985-09-19 Sonia Gandhi - 1946-12-09 Sophie Marceau - 1966-11-17 Stan Lee - 1922-12-28 Stan Wawrinka - 1985-03-28 Stephen Chow - 1962-06-22 Stephen Elop - 1963-12-31 Stephen Fry - 1957-08-24 Stephen Hadley - 1947-02-13 Stephen Hawking - 1942-01-08 Stephen Ireland - 1986-08-22 Steve Ballmer - 1956-03-24 Steve Jobs - 1955-02-24 Steven Spielberg - 1946-12-18 Sugizo - 1969-07-08 Sulli - 1994-03-29 Sundar Pichai - 1972-07-12 Sungha Jung - 1996-09-02 Susan Boyle - 1961-04-01 Susan Wojcicki - 1968-07-05 Suzuka Morita - 1992-09-07 Suzuki Ichirō - 1973-10-22 Sĩ Phú - 1942-01-09 Sơn Nam - 1926-12-11 Sơn Tùng M-TP - 1994-07-05 Taizō Sugimura - 1979-08-13 Takahisa Masuda - 1986-07-04 Taki Inoue - 1963-09-05 Tarō Asō - 1940-09-20 Taylor Swift - 1989-12-13 Ted Cruz - 1970-12-22 Ted Duffy - 1983-08-03 Ted Turner - 1938-11-19 Tejay van Garderen - 1988-08-12 Terry Jacks - 1944-03-29 Thaksin Shinawatra - 1949-07-26 Thanh Hằng - 1983-07-22 Thanh Lam - 1969-06-19 Thanh Thảo - 1988-10-13 Thanh Tùng - 1948-09-15 Thay Bun Long - 1988-11-19 Thein Sein - 1945-04-20 Thiago Alcântara - 1991-04-11 Thiago Motta - 1982-08-28 Thiago Silva - 1984-09-22 Thibaut Courtois - 1992-05-11 Thibaut Pinot - 1990-05-29 Thiệu Trị - 1807-06-06 Thomas Edison - 1847-02-11 Thomas Jefferson - 1743-04-13 Thomas Müller - 1989-09-13 Thomas Vermaelen - 1985-11-14 Thongsing Thammavong - 1944-04-12 Thorbjørn Jagland - 1950-11-05 Thu Hiền - 1952-05-03 Thu Minh - 1977-09-22 Thích Nhất Hạnh - 1926-10-11 Thích Thanh Từ - 1924-07-24 Thích Trí Huệ - 1971-03-25 Thích Trí Quảng - 1940-01-15 Thúy Hạnh - 1978-02-04 Thạch Kim Tuấn - 1994-01-15 Thủy Tiên - 1985-11-25 Tiger Woods - 1975-12-30 Tim Berners-Lee - 1955-06-08 Tim Conway - 1933-12-15 Tim Cook - 1960-11-01 Tim Krul - 1988-04-03 Tiên Cookie - 1994-02-26 Tiêu Châu Như Quỳnh - 1992-09-09 Tiêu Lam Trường - 1974-10-14 Toby Alderweireld - 1989-03-02 Tom Cruise - 1962-07-03 Tom Hanks - 1956-07-09 Tom Hiddleston - 1981-02-09 Tom Waits - 1949-12-07 Tomáš Berdych - 1985-09-17 Toni Braxton - 1967-10-07 Toni Kroos - 1990-01-04 Tony Abbott - 1957-11-04 Too Short - 1966-04-28 Topher Grace - 1978-07-12 Toshimitsu Motegi - 1955-10-07 Toshiya Miura - 1963-07-16 Toyohiko Kagawa - 1888-07-10 Trang Hạ - 1975-11-30 Trang Trần - 1985-02-18 Trương Hoà Bình - 1955-04-13 Trương Thị Mai - 1958-01-23 Trương Tuấn Hoàng - 1962-08-22 Trương Tuấn Kiệt - 1959-10-10 Trương Tấn Sang - 1949-01-21 Trấn Thành - 1987-02-05 Trần Du Lịch - 1952-08-19 Trần Hồng Quân - 1937-02-15 Trần Khởi My - 1990-01-02 Trần Lê Hoàng - 1990-05-19 Trần Lê Quốc Toàn - 1989-04-05 Trần Lập - 1974-12-12 Trần Minh Trà - 1991-01-18 Trần Mạnh Hiệp - 1979-04-09 Trần Mạnh Tuấn - 1972-05-07 Trần Ngọc Lâm - 1989-11-11 Trần Quốc Vượng - 1953-02-05 Trần Thanh Nga - 1985-03-26 Trần Thu Ba - 1964-06-18 Trần Thu Hà - 1977-08-26 Trần Thành Cao Nguyên - 1990-08-28 Trần Thị Bích Thủy - 1959-11-18 Trần Thị Giao Hạ - 1990-05-18 Trần Thị Hiền - 1992-11-14 Trần Thị Hà Phương - 1972-03-31 Trần Thị Lan Hải - 1961-09-26 Trần Thị Quỳnh - 1994-07-30 Trần Thị Quỳnh - 1994-09-05 Trần Thị Quỳnh Trang - 1992-08-04 Trần Tiến - 1947-05-16 Trần Tuấn Tài - 1985-06-30 Trần Đình Vinh - 1992-06-10 Trần Đại Nghĩa - 1913-09-13 Trần Đại Quang - 1956-10-12 Trần Độ - 1923-09-23 Trịnh Công Sơn - 1939-02-28 Trịnh Văn Tâm - 1958-07-25 Tsai Ing-wen - 1956-08-31 Tu Youyou - 1930-12-30 Tupac Shakur - 1971-06-16 Tuấn Hưng - 1978-10-05 Tuấn Vũ - 1959-12-16 Tyra Banks - 1973-12-04 Tòng Thị Phóng - 1954-02-10 Tô Lâm - 1957-07-10 Tôn Đức Thắng - 1888-08-20 Tăng Hoa Thiên - 1965-08-06 Tăng Thanh Hà - 1986-10-24 Tạ Chiêu Tài - 1989-12-08 Tạ Minh Tâm - 1960-07-11 Tạ Phương Anh - 1985-09-21 Tạ Quang Bửu - 1910-07-23 Tập Cận Bình - 1953-06-15 Tố Hữu - 1920-10-04 Tự Đức - 1829-09-22 Uche Nwofor - 1991-09-17 Usain Bolt - 1986-08-21 Usher - 1978-10-14 Uyên Linh - 1987-12-31 Valentina Matviyenko - 1949-04-07 Vanessa Hudgens - 1988-12-14 Vasily Zaytsev - 1915-03-23 Venus Williams - 1980-06-17 Vicente del Bosque - 1950-12-23 Victor Moses - 1990-12-12 Victoria Azarenka - 1989-07-31 Viktor Yanukovych - 1950-07-09 Vin Diesel - 1967-07-18 Vince Vaughn - 1970-03-28 Vincent Kompany - 1986-04-10 Vincent van Gogh - 1853-03-30 Vincenzo Nibali - 1984-11-14 Vinh Râu - 1994-01-21 Virginia Woolf - 1882-01-25 Vitali Klitschko - 1971-07-19 Vitaly Churkin - 1952-02-21 Vivien Leigh - 1913-11-05 Việt Hương - 1976-10-15 Việt Trinh - 1972-11-27 Vladimir Konstantinov - 1956-11-19 Vladimir Lenin - 1870-04-22 Vladimir Putin - 1952-10-07 Vladislav Surkov - 1964-09-21 Voltaire - 1694-11-21 Vy Oanh - 1985-09-28 Võ Hoàng Yến - 1988-10-29 Võ Nguyên Giáp - 1911-08-25 Võ Ngọc Diệp - 1983-08-08 Võ Văn Thưởng - 1970-12-13 Võ Vũ Trường Giang - 1983-04-20 Võ Đức Minh - 1944-09-10 Văn Mai Hương - 1994-09-27 Văn Tiến Dũng - 1917-05-02 Vĩnh Thuyên Kim - 1986-01-19 Vũ Cát Tường - 1992-10-02 Vũ Hà Anh - 1982-04-10 Vũ Lệ Quyên - 1981-04-02 Vũ Quang Hiển - 1951-12-21 Vũ Đức Đam - 1963-02-03 Vương Đình Huệ - 1957-03-15 Walid Muallem - 1941-01-13 Walt Disney - 1901-12-05 Warren Buffett - 1930-08-30 Wassily Kandinsky - 1866-12-16 Wayne Rooney - 1985-10-24 Wesley Sneijder - 1984-06-09 Wilfried Bony - 1988-12-10 Will Arnett - 1970-05-04 Will Ferrell - 1967-07-16 Will Smith - 1968-09-25 Willian Borges da Silva - 1988-08-09 Winston Churchill - 1874-11-30 Xabi Alonso - 1981-11-25 Xavi - 1980-01-25 Xherdan Shaqiri - 1991-10-10 Xuân Lan - 1978-08-12 Xuân Mai - 1995-01-05 Y Moan - 1954-09-06 Yacine Brahimi - 1990-02-08 Yanbi - 1991-10-23 Yao Ming - 1980-09-12 Yasuhisa Furuhara - 1986-08-13 Yeltsin Tejeda - 1992-03-17 Yingluck Shinawatra - 1967-06-21 Yohan Cabaye - 1986-01-14 Yoshihide Suga - 1948-12-06 Yoshitaka Shindō - 1958-01-20 Yuki Kashiwagi - 1991-07-15 Yulia Tymoshenko - 1960-11-27 Yurina Kumai - 1993-08-03 Yuto Nakajima - 1993-08-10 Yvonne Strahovski - 1982-07-30 Yōhei Kōno - 1937-01-15 Zac Efron - 1987-10-18 Zach Galifianakis - 1969-10-01 Zhang Yimou - 1951-11-14 Zhang Ziyi - 1979-02-09 Zhao Wei - 1976-03-12 Zhou Xun - 1974-10-18 Zinedine Zidane - 1972-06-23 Zlatan Ibrahimovic - 1981-10-03 Zooey Deschanel - 1980-01-17 Álvaro Arbeloa - 1983-01-17 Ángel di María - 1988-02-14 Édith Piaf - 1915-12-19 Đan Nguyên - 1984-07-09 Đinh La Thăng - 1960-04-10 Đinh Thế Huynh - 1953-05-15 Đinh Tiến Dũng - 1961-05-10 Đoan Trang - 1978-02-04 Đoàn Quốc Anh - 1990-08-23 Đoàn Thúy Trang - 1986-11-02 Đàm Vĩnh Hưng - 1971-10-02 Đào Minh Phương - 1987-04-06 Đào Trung Dũng - 1994-03-18 Đào Đức Đĩnh - 1965-08-23 Đông Nhi - 1988-10-13 Đặng Duy Khánh - 1989-07-25 Đặng Phạm Thiên Duy - 1990-06-05 Đặng Thị Ngọc Hân - 1989-03-11 Đặng Thị Thu - 1991-07-26 Đặng Tiểu Bình - 1904-08-22 Đồng Khánh - 1864-02-19 Đồng Sĩ Nguyên - 1923-03-01 Đỗ Bá Tỵ - 1954-12-01 Đỗ Mười - 1917-02-02 Đỗ Nhuận - 1922-12-10 Đỗ Trung Quân - 1955-01-19 Đỗ Đức Minh - 1982-11-20 Ưng Hoàng Phúc - 1981-08-18 范松 tung.42@gmail.com Top 注册 
Google PageRank:
 
Xếp hạng Alexa:
Thống kê từ khóa tìm kiếm:
Thống kê truy cập:
Thống kê truy cập theo quốc gia:
Máy chủ:nginx PHP/7.2.1
Địa chỉ IP:27.0.15.221
Nơi đặt máy chủ:Vietnam VietnamĐang tải...

Văn phòng giao dịch:
Lầu 1, X building (Khu K300 Cộng Hòa)
Số 2 Nguyễn Thế Lộc, P.12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 083 812 5556 - Fax: 083 812 5554

Trụ sở - Trung tâm R&D:
Nhà 3, CVPM Quang Trung,
Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Email: info@vipcom.vn

Top